Provozní řád

Provozní řád sportovního areálu obce Příluka pro návštěvníky veřejného sportovního areálu 

 1. V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé (návštěvníci) veřejného víceúčelového sportovního areálu zavázáni respektovat Provozní řád, se kterým jsou povinni se před vstupem do areálu seznámit.
 2. Uživatelem (návštěvníkem) se stává každý, kdo vstupuje do sportovního areálu hřiště a bere na vědomí, že tak činí na vlastní nebezpečí.
 3. Majitel a provozovatel sportovního areálu dohlíží na udržování pořádku a dodržování provozního řádu sportovního areálu a dětského hřiště.
 4. Vstup do areálu je možný pouze příslušným vstupem nikoli lezením přes plot. Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny majiteli.
 5. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti, majitel a provozovatel neodpovídá.
 6. Majitel a provozovatel neručí za odložené věci a peníze návštěvníků.
 7. Do prostor tenisového kurtu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností.
 8. Veškeré zařízení a plochy areálu musí uživatel užívat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.
 9. Vstup na víceúčelová hřiště a dětské hřiště je povolen jen za těchto podmínek:
  • osoby mladší 15 let za doprovodu a stálého dozoru rodičů nebo osob starších 18 let
  • hřiště s umělým povrchem – pouze obuv s rovnou podrážkou, přísně se zakazuje používat obuv s hroty, obuv na vysokém podpatku, znečištěnou obuv, obuv roztrhanou, obuv nevhodnou pro sport
  • hřiště fotbalové – povolena libovolná obuv vč. Kopaček
 10. V areálu hřiště je přísně zakázáno:
  • kouření a manipulace s otevřeným ohněm mimo vyhrazená místa vlastníkem nebo provozovatelem
  • vynášení vybavení klubovny mimo sportovní areál (sklenice, talíře, židle, stoly apod.)
  • vynášení skleněného a porcelánového nádobí včetně všech nápojových sklenic mimo zpevněnou plochu
  • požívání alkoholických nápojů mimo místa pro tyto účely určená vlastníkem nebo provozovatelem
  • jízda na kolech, motocyklech a mopedech
  • parkování všech motorových vozidel – nenárokovou výjimku může udělit OÚ Příluka
  • vodění psů, koček a jiných zvířat na tenisový kurt, do prostoru dětského hřiště, zákaz volného pohybu psů, koček a jiných zvířat po celém sportovním areálu, o vstupu do prostor klubovny rozhoduje vždy každá služba vykonávající provoz v daném období
  • věšet se na ochranné sítě, sítě na volejbal, nohejbal, fotbalové branky, brány a oplocení areálu
  • přísný zákaz hry malé kopané v prostoru víceúčelového hřiště!!
  • ničit zeleň a veškeré zařízení sportovního areálu
  • přemisťování volného inventáře areálu
  • dále je zakázána neoprávněná manipulace s příslušenstvím hřiště a poškozování vybavení i hřiště samotného a provozní budovy včetně popisování, polepování nebo pomalovávání zařízení
  • vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze za zbraň považovat
  • vnášet jakékoliv cizí předměty nesouvisející s provozem areálu
  • vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. hrací plocha v průběhu hry, technické zázemí klubovny)
  • házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochy či do prostor pro návštěvníky
  • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
 11. Místo pro gril určuje majitel nebo provozovatel.
 12. Při konání všech sportovních a kulturních akcí, přebírá dohled a dozor nad zajištěním ochrany majetku pořadatelská služba pořádajícího tuto akci.
 13. Osoby vykonávající pořadatelskou službu nosí na svém oblečení viditelné označení.
 14. Pořadatelská služba je oprávněna vydávat závazné pokyny k zabezpečení účelu, pro který byla zřízena, a vydávat pokyny k zajištění bezproblémového průběhu akcí.
 15. Kromě pořadatelské služby je oprávněna k dohledu a vydávání pokynů též bezpečnostní služba. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR.
 16. V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník správcem, pořadatelskou službou nebo jinými odpovědnými osobami z areálu vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.
 17. Hrací doba na víceúčelovém hřišti, v době určené pro veřejnost, je 60 minut (není-li domluveno jinak). V případě dalšího zájemce, který zapůjčení měl předem objednáno je třeba hřiště uvolnit a vybavení vrátit.
 18. V provozním objektu je pro uživatele víceúčelového hřiště volně přístupné WC (klíče od WC jsou součástí klíčů od tenisového kurtu), po každém použití zamknout!!!

Tento Provozní řád sportovního areálu byl schválen zastupitelstvem obce, a to usnesením zastupitelstva ze dne 11.2.2019

David Šimek – starosta obce