Provozní řád

Provozní řád PŘÍLUCKÉHO DOMU v Příluce

 

Provozní řád Příluckého domu (dále jen PD) stanovuje pravidla pronájmu prostor PD, ochrany obecního majetku a povinnost pořadatele pořádaných akcí.

Obec Příluka je vlastníkem PD, č. p. 10 v obci a k. ú. Příluka a samostatně nebo kombinovaně pronajímá prostřednictvím správce PD:

 • hlavní sál s přísálím
 • kuchyň

PD je vybaven sociálním zařízením.

Výše nájemného za jednotlivé prostory je uvedena v příloze č. 1 tohoto provozního řádu. Celková úhrada za pronajaté prostory bude provedena na základě faktury vystavené Obcí Příluka.

Budova PD je provozována pro oblast kulturního a společenského života a rozvoje kulturních aktivit v obci Příluka. Hlavní sál, s přísálím lze využít pro kulturní akce – plesy, taneční zábavy, divadelní představení a další kulturní a společenské akce.

 1. Postup pořadatele před konáním akce:
 2. Zájemce o pronájem (dále jen pořadatel) prostor v PD požádá obec Příluka o pořádání kulturní akce a sjedná s ní termín pořádání kulturní akce. Pořadatel se správcem PD sepíše žádost o pronájem PD, která je přílohou č. 2 tohoto provozního řádu.
 3. Pořadatel se před konáním akce dohodne se správcem PD na době převzetí prostor a majetku.
 4. Při převzetí prostor PD je pořadatel seznámen s hlavními uzávěry plynu a vody, s umístěním hlavního jističe, hasicích přístrojů, únikových východů a s požárními předpisy, kterými je povinen se při akci řídit.
 5. Povinnosti pořadatele:
 6. Pořadatel kulturní akce je povinen zajistit na každých 100 účastníků akce 5 pořadatelů starších 18 let, kteří budou viditelně označeni nápisem „pořadatel“.
 7. Pořadatel je povinen dbát dodržování zákazu kouření ve všech prostorách PD.
 8. Jeden z pořadatelů je povinen být označen jako hlavní pořadatel. Jméno hlavního pořadatele bude uvedeno v žádosti o pronájmu.
 9. Hlavní pořadatel zodpovídá za pořádek v době od převzetí prostor, které budou předmětem pronájmu dle povolení akce až do odchodu účastníků kulturní akce a uzavření vchodů do budovy PD.
 10. Hlavní pořadatel přebírá před převzetím prohlédnutý stav prostor PD a zařízení, které jsou předmětem požadovaného pronájmu společně se správcem PD. Záznam o převzetí provedou do žádosti o pronájem PD. Správce a hlavní pořadatel sepíší stav elektroměru, plynoměru a vodoměru.
 11. Současně s pořadateli musí být v žádosti o pronájem uvedena jména dvou členu SDH, kteří budou mít dozor v sále a současně mohou být i pořadateli akce (platí v případě 100 a více účastníků).
 12. Zakazuje se přibíjení ozdob a reklam na stěny v PD. K uchycení reklam a ozdob je nutno využívat stávajících konstrukcí.
 13. Po skončení akce je pořadatel povinen vyklidit pronajaté prostory a zajistit kompletní úklid těchto prostor.
 14. Hlavní pořadatel předá pronajaté prostory PD, včetně prostor v okolí PD do termínu předem dohodnutém se správcem PD, přičemž oznámí zjištěné závady a škody. O předání a případných vzniklých škodách sepíše správce s pořadatelem protokol a obecní úřad stanoví na jeho základě výši škody.

III. Odpovědnost za škody:

 1. Škody způsobené na zařízení PD v době pronájmu hradí pořadatel.
 2. Škody uhradí pořadatel na základě faktury vystavené obcí Příluka.
 3. Škoda na majetku se vyúčtuje po předání protokolu o škodách obecnímu úřadu správcem.

 

 

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2023.

 

David Šimek v. r., starosta