Zápis dětí do MŠ - dokumenty

26. 3. 2022 - Zápis dětí do MŠ v Příluce na školní rok 2022-2023

Mateřská škola Příluka, okres Svitavy

Příluka 61, 539 44 Proseč u Skutče IČ: 70990018, Telefon: 461 635 189, mob: 603 734 782, e-mail: ms.priluka@seznam.cz, DS: 29briac

 

Zápis dětí do MŠ v Příluce na školní rok 2022/2023 se uskuteční od 2.5. do 13.5.2022, vždy od 8 do 12 h, v budově MŠ. Přihlášky jsou k vyzvednutí v MŠ.

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), §34, odst.3 a 4, v platném znění, stanovuje ředitelka Mateřské školy v Příluce Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Podle těchto kritérií bude ředitelka Mateřské školy postupovat v případech, kdy počet Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro Mateřskou školu.

Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákona č. 258/2000Sb.)

 

· Přílohy k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

Ø Kopie rodného listu dítěte

Ø Přihláška dítěte

Ø Doložení řádného očkování dítěte – zákonný zástupce dokládá tuto povinnost potvrzením praktického dětského lékaře (do kolonky listu Přihláška do Mateřské školy). V případě, že dítě není řádně očkováno, doloží zákonný zástupce potvrzení od dětského lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (tzn. děti , které 31.8.2022 dosáhnou pěti let).

 

Výsledky Zápisu budou zveřejněny na vývěsce v MŠ a na www.obecpriluka.cz, záložka MŠ/ aktuality, do 30 dnů.

 

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy v Příluce:

Ø Přednostně jsou přijímány děti ve věku 5 – 6 let, v povinném posledním roce před zahájením školní docházky či s odkladem školní docházky ze spádového školského obvodu obce zřizující MŠ (narození od 1.9.2015 – OŠD, 1.9.2016 – 31.8.2017).

Ø Přednostně jsou přijímány děti ve věku 4 - 5 let (narození 1.9.2017 – 31.8.2018) ze spádového školského obvodu obce zřizující MŠ.

Ø Přednostně jsou přijímány děti od 3 – 4 let (narození 1.9.2018 – 31.8.2019) ze spádového školského obvodu obce zřizující MŠ.

Přednostně jsou přijímány děti v povinném posledním roce před zahájením školní docházky či s odkladem školní docházky (narození 1.9.2015 (OŠD), 1.9.2016 - 31.8.2017).

Přednostně jsou přijímány děti ve věku 4 - 5let (narození 1.9.2017 – 31.8.2018).

přednostně jsou přijímány děti od 3 – 4 let (narození 1.9.2018 – 31.8.2019).

Ø Děti mladší 3 let (narození od 1.9.2019) budou přijímány při volné kapacitě MŠ. Protože se na každé dítě mladší třech let musí odečítat dvě místa, bude preferováno přijetí dítěte až po třetích narozeninách.

Pomocným kriteriem (1 bod) bude umístění staršího sourozence v MŠ. V případě většího počtu uchazečů a shodnosti bodového hodnocení uchazečů, rozhodne datum narození dětí (přednostně budou přijímány starší děti před mladšími

 

 

Při dotazech kontaktujte ředitelku MŠ, Markétu Boštíkovou (603734782) nebo pište na ms.priluka@seznam.cz

 

 

 

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE k zápisu do Mateřské školy