Výše poplatku za komunální odpad

Níže uvádíme "výňatek" z naši vyhlášky obecně závazné vyhlášky č. 1/2023, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ...

 


Čl. 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí 900 Kč.
 2. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci
  • a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci,
  • b) nebo je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
 3. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci
  • a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
  • b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc,
  • c) nebo je poplatník od poplatku osvobozen.


Čl. 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do třicátého dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 3. Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 3 odst. 1 této vyhlášky.


Čl. 6
Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je :
  • a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  • b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,
  • e) nebo na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
 2. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která se celoročně
  (od 1. 1. do 31. 12.) zdržuje mimo území obce.
 3. Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 15 let věku, ve výši 450 Kč.
 4. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká .

 


​Celé znění naši vyhlášky č. 1/2023 najdete zde.