Zápis dětí z UKRAJINY


„Zvláštní Zápis“
k předškolnímu vzdělávání
pro děti z Ukrajiny
na školní rok 2022/2023 do Mateřské školy v Příluce se uskuteční
od 6.6.do 24.6.2022, od 8 do 12h
v budově Mateřské školy.
Přihlášky jsou k vyzvednutí v MŠ.

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 34, odst. 3 a 4, v platném znění, stanovuje ředitelka Mateřské školy v Příluce kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Podle těchto kritérií bude postupovat ředitelka Mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění).

 

 

Kritéria pro přijímání dětí z Ukrajiny do Mateřské školy v Příluce (2022/2023):

⦁ Přednostně jsou přijímány děti ve věku 5 – 6 let, v povinném posledním roce před zahájením školní docházky či s odkladem školní docházky s bydlištěm ze spádového školského obvodu obce zřizující MŠ. (Narození od 1.9.2015-31.8.2017)
⦁ Přednostně jsou přijímány děti ve věku 4 - 5let s bydlištěm ze spádového školského obvodu obce zřizující MŠ. (Narození 1.9.2017-31.8.2018)
⦁ Přednostně jsou přijímány děti ve věku 3 – 4 let s bydlištěm ze spádového školského obvodu obce zřizující MŠ. (Narození 1.9.2018 -31.8.2019)

 


CO bude požadováno U PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ?
⦁ K nahlédnutí (nikoli kopii) doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně);
⦁ Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti.
⦁ potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci;
⦁ žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

Ředitelka mateřské školy v Příluce rozhodne o přijetí dítěte z Ukrajiny s bydlištěm ze spádové oblasti ke vzdělávání, není-li překročen nejvyšší povolený počet dětí, zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení.