Zápis dětí do MŠ

7. 4. 2020 - Zápis dětí do MŠ v Příluce

Zápis do MŠ je plánován na pondělí 4.5.2020 od 8h do 12h

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

MŠMT, v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády, vydává dne 3.4.2020 opatření k zápisům do MŠ, která se týkají i nás následovně:

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

Podání „Žádosti o přijetí dítěte“ a „Přihlášky“ bude možné: (§37, zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád)

 • Do datové schránky školy (29briac),
 • e-mailem s elektronickým podpisem,
 • poštou,
 • osobním podáním

V současné situaci nenavštěvujte osobně dětského lékaře kvůli potvrzení zdravotního stavu a očkování dítěte. Pro potvrzení této povinnosti zákonný zástupce doloží:

 • Prohlášení, že je dítě řádně očkováno (§50 zákona o veřejném zdraví)
 • Doloží kopii očkovacího průkazu

VZOR TEXTU ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ:

Prohlašuji, že …….(jméno a příjmení dítěte), narozeného ……(…), se podrobil/a všem stanoveným pravidelným

očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Podpis zákonného zástupce

Příloha: Kopie očkovacího průkazu.

V případě, že dítě není očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V Mateřské škole v Příluce bude zápis dětí pro školní rok 2020 – 2021

probíhat 4. května 2020 od 8 do 12 hodin – pro osobní podání.

 

Lze také vyplněné formuláře Žádosti a Přihlášky (k nalezení na www.obecpriluka.cz, záložka MŠ) vhodit do schránky u vchodu do MŠ a telefonicky na toto upozornit ,Tel: 603 734 782)

Ve lhůtě od 4. do 15. Května 2020 bude možnost poslat Žádost a Přihlášku datovou schránkou, poštou či e-mailem s elektronickým podpisem.

Výsledky Zápisu budou zveřejněny do konce května 2020 (www.obecpriluka.cz, záložka MŠ).

 

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy v Příluce:

 • Přednostně jsou přijímány děti ve věku 5 – 6 let, v povinném posledním roce před zahájením školní docházky či s odkladem školní docházky ze spádového školského obvodu obce zřizující MŠ (narození 2013 – OŠD, 1.9.2014 – 31.8.2015).
 • Přednostně jsou přijímány děti v povinném posledním roce před zahájením školní docházky či s odkladem školní docházky (narození 1.9.2014 – 31.8.2015).
 • Přednostně jsou přijímány děti ve věku 4 - 5let (narození 1.9.2015 – 31.8.2016)ze spádového školského obvodu obce zřizující MŠ.
 • Přednostně jsou přijímány děti ve věku 4 - 5let (narození 1.9.2015 – 31.8.2016).
 • Přednostně jsou přijímány děti od 3 – 4 let (narození 1.9.2016 – 31.8.2017) ze spádového školského obvodu obce zřizující MŠ.
 • Přednostně jsou přijímány děti od 3 – 4 let (narození 1.9.2016 – 31.8.2017).
 • Děti mladší 3 let (narození od 1.9.2017) budou přijímány při volné kapacitě MŠ. Pomocným kriteriem (1 bod) bude umístění staršího sourozence v MŠ. V případě většího počtu uchazečů a shodnosti bodového hodnocení uchazečů, rozhodne datum narození dětí (přednostně budou přijímány starší děti před mladšími).

Při nejasnostech, problémech s doručením Žádosti a Přihlášky atd… kontaktujte prosím ředitelku MŠ, Markétu Boštíkovou (603734782), nalezneme spolu řešení.

 

ŽÁDOST RODIČŮ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE k zápisu do Mateřské školy

 

 Bude-li trvat tato koronavirová situace, klidně stačí poslat níže uvedené přihlášky elektronicky,
či se telefonicky zkontaktovat, vše si zapíšeme a doplníme později.

Markéta Boštíková - ředitelka MŠ Příluka

Tel.: 461 635 189

mobil: 603 734782