Aktuálně

30. 3. 2020 - Aktualizace preventivních opatření proti šíření koronavirové infekce

✅ Dne 30. března 2020 Vláda ČR prodlužuje stávající opatření až do 11. dubna do 6. hodin ráno. Řidiči, pokud jsou ve voze sami, nemusí mít na sobě během pobytu v autě roušku, zároveň platí pro děti do 2.let, že roušku také nosit nemusí. Děkujeme, že nosíte roušky - Vaše zastupitelstvo

prosloužení opatření


✅ Dne 23. března 2020 Vláda ČR prodloužila platnost všech opatření do 1. dubna 2020.

✅ Vláda ČR dne 23. března 2020 schválila prominutí červnové zálohy na daň z příjmu, posunutí termínu podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí do 31. srpna, kurzarbeit (přímá pomoc podnikům) i půlroční odpuštění minimálních záloh na důchodovém pojištění pro OSVČ a také pozastavení EET (musí schválit ještě PSP ČR).

✅ Opět změna v čase nakupování seniorů! Vláda od úterý 24. března 2020 zakazuje všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách s výměrou nad 500 m2 v čase mezi 8:00 hod. a 10:00 hod. s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. Obchody s plochou měnší než 500 m2 si mohou určit vlastní pravidla, ale mají upřednostňovat seniory.


 

opatření coronavir

popis coronavir

24. 3. 2020 - Zápis k základnímu vzdělávání 2020 (zápis do 1. třídy)

Termín a místo zápisu Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne v Základní škole Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy v souladu s právními předpisy dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ale s upuštěním od tradičních postupů,

průběžně v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 1. organizovaní zápisu bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Práva a povinnosti rodičů Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014 k zápisu k povinné školní docházce na předepsaném tiskopise, a to v době od 1.4. do 30.4. 2020 (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy. (S tím nemáme problém.)

 2. Proto upřednostníme podání Žádosti o přijetí bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně přineste vyplněnou žádost osobně do školy nebo pošlete poštou. Tiskopis v listinné podobě si můžete vyzvednout od úterý 24. března 2020 ve škole, na obecním úřadu ve vaší obci.

 3. Odklad povinné školní docházky O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel školy. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti o odklad doložené a) doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení b) a odborného lékaře. Tyto dokumenty předejte škole, aby mohlo být rozhodnuto o odkladu školní docházky o jeden rok.

 4. Děti, které měly odklad školní docházky udělený v roce 2019, jsou automaticky přijaty a jejich rodiče v letošním roce nemusí nic zařizovat.

Všechny dotazy, informace, dokumenty, podle druhu směřujte na:

Tel.: 732 129 662

E-mail: paveltupec@lit.cz

Datová schránka bddmj84

s pozdravem Pavel Tupec - ředitel školy

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

ikona word

ŽÁDOST O ODKLAD

ikona word

17. 3. 2020 - Veřejná autobusová doprava

Vážení občané, chtěli bychom Vás informovat, že Opatřením hejtmana Pardubického kraje ze dne 17.3.2020, dojde u všech dopravců veřejné linkové osobní dopravy na území Pardubického kraje ke změně způsobu nástupu cestujících do vozidla a ke změně způsobu odbavení – tzn. zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi. Opatření je platné od 00:00 hod dne 18.3.2020 do odvolání.

dopis od hejtmana Par. kraje

16. 3. 2020 - MUDr. Zahnášová Jaroslava oznamuje:

Vzhledem ke zvyšujícímu se riziku nákazy koronavirem budeme od 17.3. 2020 až do odvolání ordinovat v nouzovém režimu.

Po: 7-10 Nové Hrady, 11-14 Lubná

Út: 7-10 Sebranice, 11-14 Nové Hrady

St: 7-10 Nové Hrady, 11-14 Lubná

Čt: 7-10 Sebranice, 11-14 Nové Hrady

Pá: 7-10 Nové Hrady, 11-14 Lubná

 

Nebudeme provádět odložitelné výkony-prohlídky preventivní, pracovní, výpisy, zbrojní průkazy, očkování atd. 

Předpis léků pouze elektronicky, pracovní neschopnost lze též vystavit a ukončit elektronicky.

Před návštěvou v naší ordinaci nás vždy telefonicky kontaktujte, akutní a zhoršené stavy objednáme na určitý čas. 

Odběry krve budeme provádět po domluvě. 

Naše telefonní čísla 607 544 773 a 607 544 776

budou dostupná v pracovní dny od 7 do 15 hod.

Pacienti, kteří jsou v karanténě a došlo ke zhoršení stavu budou z domova přímo kontaktovat hygienické stanice,

v případě významné dušnosti linku 155/112.

Děkujeme za pochopení.

16. 3. 2020 - OMEZENÝ PROVOZ

V souvislosti s usnesením vlády č. 217 z 15. března 2020 o přijetí krizového opatření přistupuje Obecní úřad Příluka k omezení provozu vyplývajícího z nouzového stavu.

Pro neřešení neodkladných záležitostí bude Obecní úřad v Příluce otevřen pro veřejnost pouze v pondělí a ve středu, a to PONDĚLÍ: od 15:30h do 18:30h. STŘEDA: od 8:30h do 11:30h po předchozí telefonické domluvě. Platby v hotovosti nebudou přijímány.

Pokud není nutná osobní přítomnost, žádáme občany, aby se na úřad obraceli jinými způsoby, nejlépe telefonicky (464 601 901, 605 149 504), popřípadě emailem (obec@priluka.cz).

Otevírací doba hospody ve sportovním areálu v Příluce

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření

!!! ZAVŘENO DO 24.3. 2020 !!!

12. 3. 2020 - Vyhlášen NOUZOVÝ STAV

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

Vláda České republiky s účinností od 12. března 2020 od 14 hodin přistoupila k vyhlášení nouzového stavu. Jedná se jednoznačně o mimořádné a potřebné opatření, jehož cílem je maximalizovat ochranu veřejného zdraví a především usnadnit zásobování obyvatelstva ochrannými pomůckami a dezinfekcí.

Jedná se také o zjednodušení všech procesů uvnitř státu. Tento pojem může sám o sobě vytvářet v lidech různé představy, avšak jde především o urychlení krizového řízení na všech úrovních státu. Vláda nyní může přijímat opatření s ukládáním povinností pro právnické, ale i fyzické osoby.

Osobně bych chtěl apelovat na všechny občany nejen Pardubického kraje, aby dodržovali základní hygienické zásady a snažili se být maximálně zodpovědní ke svému okolí.

V tuto chvíli není důvod k panice, ale je důležité, abychom všichni vnímali, že toto opatření je potřebné pro ochranu zdraví nás všech.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D., v.r.

hejtman a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. března 2020 č. 194

12. 3. 2020 - Mimořádné jízdní řády

Provizorní jízdní řády

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ

Od pátku 13. 3. 2020 bude v autobusové dopravě Pardubického kraje zaveden prázdninový režim jízdních řádů. Upravené jízdní řády naleznete na internetové adrese: portal.idos.cz Více informací na call centru OREDO tel.: 491 580 333


0680819

0700813

0700817

0700923

M I M O Ř Á D N Ě    O P A T Ř E N Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha, 10. 3. 2020

Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

p o d e p s á n o     e l e k t r o n i c k y

M I M O Ř Á D N Ě    O P A T Ř E N Í

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha, 10. 3. 2020

Č. j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz pořádání hromadných akcí s předpokládanou návštěvností nad 100 osob ve stejný čas pro potřebu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení rizika v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Hromadné akce představují vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Opatření se zaměřuje na všechny pořadatele hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 100 osob ve stejný čas.

Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.

Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

p o d e p s á n o     e l e k t r o n i c k y

22. 2. 2020 - Obecní schůze zastupitelstva obce Příluka

Obec Příluka Vás zve na:

Obecní schůzi zastupitelstva obce Příluka

2.3. 2020 od 17:00 hodin

v budově sportovního areálu

Program:

 • Úvodní slovo starosty obce.

 • Nový územní plán obce Příluka – pan Ing. arch. Tomáš Slavík.

 • Přehled investic obce v roce 2019.

 • Přehled plánovaných investic na nadcházející období.

 • Diskuse.

17. 2. 2020 - Poplatky za komunální odpad na rok 2020

Poplatky za komunální odpad na rok 2020
se budou vybírat v úředních hodinách na OÚ

13. 1. a 17. 2. 2020

Ceny a podmínky poplatku jsou dle nové vyhlášky č. 1. 2019 a vyhlášky č. 2. 2019

Možnost platby „popelnic a psů“ od občanů bankovním převodem na
účet obce 1220743329/0800 u České spořitelny:

do dovršení 15. let věku ve výši 300 Kč

osoba starší 15. let věku ve výši 600,- Kč

částku za všechny poplatníky prosím sečtěte pošlete jedním příkazem dle níže uvedeného postupu:

Variabilní symbol pro poplatek za popelnice:1340 + čp (evč)
+ informace pro příjemce vyplňte prosím (Jméno a Příjmení)

částku za všechny psy prosím sečtěte pošlete jedním příkazem dle níže uvedeného postupu:

za prvního psa 70,- Kč,

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč

Variabilní symbol pro poplatek za psa:1341 + čp (evč)
+ informace pro příjemce vyplňte prosím (Jméno a Příjmení)

*Níže uvádíme návod pro vyplnění výše uvedených údajů:*

navod_poplatek

11. 1. 2020 - Ples SDH Příluka

SDH Příluka pořádá v hostinci v Bučině

11. ledna 2019 od 20:00 hod.
Hasičský ples s bohatou tombolou.
Vstupné: 80,- Kč
K tanci a poslechu hraje: SVIT

Doprava zajištěna:
Odjezd z Příluky od kříže se zastávkou v Suché Lhotě: v 19:30 a 20:30 hod.
Odjezd z Bučiny se zastávkou v Suché Lhotě: v 01:00 a 2:30 hod.

plakát SDH Příluka 11.1. 2020

4. 1. 2020 - Tříkrálová sbírka v obci

Dne 4. 1. 2020 navštívili Tři králové již tradičně naši obec. Tříkrálovou sbírku pořádá Charita České republiky.

Celkem se našim koledníkům podařilo vykoledovat: 8.970 Kč

Tyto peníze pomůžou na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni ...

Děkujeme koledníkům a hlavně občanům, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku

Tři králové v Příluce 2020

27. 12. 2019 - 8.ročník tradičního přílucko-chotovického ¼ maratonu

Adventní čas pokročil  a proto  se blíží už 8.ročník tradičního ¼ maratonu.

Start:
Příluka čp.3, 15:00 (pro chodce 14:30)

Zakončení závodu:
obecní dům Chotovice

Následuje vyhlášení vítězů a občerstvení.

Nezapomeňte na reflexní oblečení!

28. 12. 2019 - Veřejné bruslení s HC Příluka

HC Příluka Vás zve dne 28.12. 2019 od 10:45h do 12:00h na veřejné bruslení pro občany obce Příluka a fanoušky HC Příluka.

Autobusová doprava na veřejné bruslení je zajištěna:

odjezd od kříže na návsi v Příluce:

09:45h

odjezd od zimního stadionu:

12:15h

Prosím potvrďte případnou Vaši účast s dopravou autobusem na tel.: 605149504.

veřejné bruslení

25. 9. 2019 - obec Příluka nabízí moderní aplikaci Mobilní rozhlas

Vážení občané , obec Příluka pro Vás nyní nabízí zcela novou službu mobilnirozhlas.cz . Spousta zvás je již zvyklá na předchozí verzi rozhlasu, kdy jste informace dostávali pomocí SMS do Vašeho telefonu. Mít naši aplikaci je v době chytrých telefonů obrovská výhoda. Pomocí ní máte okamžitě informace z mobilního rozhlasu, můžete během pár kliknutí nahlásit černou skládku, rozbitou lampu nebo ztraceného čtyřnohého mazlíčka. Díky tomu můžete zlepšit prostředí, ve kterém žijete i Česko celkově.

 

odkaz na aplikaci pro mobilnirozhlas.cz

verze pro iOS                                                 verze pro adroid

 

Nebo se můžete zaregistrovat také na speciálních internetových stránkách (což lze provést i na počítači): www.priluka.mobilnirozhlas.cz , díky kterým bude každý moci přijímat aktuální novinky přímo do svého přístroje.

Důležité novinky pak chodí zájemcům úplně zdarma a to formou smsek, e-mailů, anket nebo aplikací pro chytré telefony. Na zmíněných stránkách stačí zadat své telefonní číslo a zmáčknout tlačítko „Zaregistrovat se zdarma“. Poté vás stránka vybídne k tomu, abyste zadali ověřovací kód, který během několika málo sekund přijde do SMS zprávy.

Po zadání zájemce vyplňuje údaje, povinné je jméno a příjmení, adresu vyplňovat nemusíte. Kdo chce být informován také mailem, ten jej nezapomene vyplnit.

 

S přáním hezkého dne

 

David Šimek - starosta obce

30. 5. 2019 - Webkamera na našem webu

Od dnešního dne můžete nově sledovat online webkameru která ukazuje na místní části: Hliňák - Majestrát - a část Malých Podhořan.

Dále jsme přidaly kamery z našeho mikroregionu MAŠTALE:

rozhledna Terezky a Borůvky a rozhledny z Budislavy