Obec Příluka

Přejít na obsah
Úřední deska Usnesení ZO Kalendář akcí
Obec Příluka
Obecní úřad
SDH Příluka
Mateřská škola
Kontakt
Obecní úřad Příluka
Příluka čp. 80
PSČ: 539 44
• tel.: 724 781 080
obec@priluka.cz

Školní vzdělávací plán

Mateřská škola Příluka, okres Svitavy

Příluka 61

539 44  Proseč u Skutče

Školní vzdělávací program

pro předškolní vzdělávání

 

 

„Ve školce jako v pohádce“

 

Platný pro školní rok 2015/2016

Od 1.9.2014

 

 

 

Zpracován kolektivem pedagogů MŠ

(ředitelkou MŠ, pověřenou řízením, Markétou Boštíkovou, Dis.

a učitelkou MŠ, Andreou Fulíkovou, DiS.)

 

 

Obsah:

1.Identifikační údaje

2.Obecná charakteristika

3.Podmínky předškolního vzdělávání

        Podmínky vzdělávání

        Věcné podmínky

        Životospráva

        Psychosociální podmínky

        Přijímání dětí

        Organizace chodu a řízení

        Personální zajištění

        Spoluúčast rodičů

        Organizace vzdělávání

        Evaluace

4.Charakteristika vzdělávacího programu

 

Výňatek ze Zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním,středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon)

 

§ 33

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.

Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

1. Identifikační údaje

Název: Mateřská škola Příluka, okres Svitavy

Adresa: Příluka 61, 539 44 Proseč u Skutče

Zapsána do rejstříku škol a školských zařízení dne: 1.1.2005

Telefon: 461 635 189

E-mail: ms.priluka@seznam.cz

IČO: 70990018

Identifikátor právnické osoby: 600 099 831

Právní forma: Příspěvková organizace

Zřizovatel: Obec Příluka, 539 45 Nové Hrady, IČO: 00 277 223

Ředitelka: Markéta Boštíková, DiS.

 

Název vzdělávacího programu: „Ve školce jako v pohádce“

 

2. Obecná charakteristika

         Jednotřídní mateřská škola s heterogenní skupinou dětí se nachází v krásném přírodním prostředí malé obce Příluka.

         Budova MŠ se nachází na okraji obce a je obklopena přírodní zahradou, která dětem poskytuje různá zákoutí pro hry – pískoviště, dřevěné prolézačky se skluzavkou, kolotoč, houpačka, keře, stromy.

Jsou tu okrasné keře kvetoucí i stálezelené, trvalky, trávy, ovocné stromy a keře (jabloně, rybíz, meruzalka).

         Dětem je tak umožněno sledovat změny v přírodě z blízkosti a na vlastní oči od jara do zimy.

Za vybavení a stav zahrady zodpovídá zřizovatel.

 

3. Podmínky předškolního vzdělávání

 

Věcné podmínky:

         Mateřská škola se nachází v budově bývalé školy. Má dostatečně velké prostory i prostorové uspořádání, které vyhovují skupinovým i individuálním činnostem.

         Hned za vstupními dveřmi se nachází šatna dětí. Každé dítě má svůj prostor označený obrázkem.

         K šatně přiléhá chodba, ze které jsou vstupy - do třídy, do kuchyně a na schodiště do prvního patra. Zde se nalézá široká chodba – využití jako prostor pro TV činnosti, malá třída pro práci s předškoláky, ložnice a WC.

         Po vstupu do třídy vidíme stolečky a židličky – jídelnu, která také slouží jako pracovní místo pro řízené činnosti.  Po levé straně třídy je   velký prostor pokrytý kobercem. Tento prostor slouží ke spontánním hrám dětí či ke společným činnostem.

         Během prázdnin 2012 byla ve třídě na zeď nainstalována dřevěná úložná police, kde jsou ve stohovatelných boxech vyrovnány kostky, stavebnice, hry, malířské potřeby, knihy i cvičební pomůcky. Děti mají všechny potřebné věci přehledně uspořádané a v plném dosahu.

         Třída v přízemí je rozdělena na „ hrací koutky“ - koutek s kuchyňkou a obchodem, koutek s knihovnou a společenskými hrami, puzzle a skládačky, koutek pro kočárky s panenkami, koutek pro konstruktivní hračky – dřevěné kostky, molitanové a papírové kostky, dřevěné cihly, stavebnice, koutek dopravních prostředků – autíčka, traktory, vozy a valníky, formule, jeřáb,…koutek hudby – u klavíru (zde jsou také v kufru uloženy Orffovy hudební nástroje), koutek s tabulí.

         Podlaha třídy byla v létě 2012 opravena, povrch byl vyrovnán dřevotřískovými deskami. Hrací část podlahy je pokryta kobercem, pod jídelními stoly je linoleum.

         Třída má pět velkých oken, poskytujících dostatečné denní světlo. Stará, dřevěná, již nedoléhající okna, byla během rekonstrukce v létě 2013 vyměněna za nová, plastová.

Umělé osvětlení je od léta 2012 nové, odpovídající hygienickým požadavkům, osvětlení zajišťuje 6 ks zářivek.

         Zdi třídy jsou vymalovány barevnými odstíny zelené a žluté barvy - působí uklidňujícím a optimistickým dojmem.

         Vybavení hračkami, pomůckami, materiálem a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku, je průběžně obnovováno a doplňováno.

         Hračky jsou umístěny tak, aby na ně děti viděly, mohly si je samostatně vybírat a brát, aby se vyznaly v jejich uložení a mohly je vracet na svá místa (stohovatelné úložné boxy na policové stěně).

         Dětský nábytek, vybavení pro odpočinek a hygienické zařízení odpovídají zdravotním a hygienickým požadavkům i počtu dětí.

         Děti samy se průběžně účastní výzdoby a úpravy prostředí třídy i chodeb tak, aby rodiče mohli shlédnout výrobky a práce svých dětí, aby prostředí MŠ bylo vnímáno jako útulné, zabydlené, harmonické (sítě na zdech třídy, nástěnky na chodbě).

Životospráva

         Dětem je podávána plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Kuchařka se pravidelně účastní školení pracovnic školních jídelen, je přezkušována z hygienických předpisů.

Od 1.2.2015 se změnou vyhlášky o školním stravování uvádí značení alergenních složek v jídelníčku u každého podávaného jídla. Tato vyhláška také stanovuje podmínky pro zajištění dietního stravování, které v MŠ ze zdravotních důvodů potřebují dvě děti.

Nákupy a objednávky čerstvých a vhodných potravin zabezpečuje kuchařka.

         Snahou je vést děti ke správným stravovacím návykům, děti se učí samy prostřít stůl k jídlu, samy si přináší jídlo od výdejního okénka, samy se obsluhují u nápojové várnice, ke každému jídlu je podáván alespoň malý kousek zeleniny či ovoce, učí se dodržovat dohodnutá pravidla stolování.

Mezi jednotlivými podávanými jídly je dodržován vhodný interval (3h). Pitný režim je zabezpečen dostatkem tekutin během dne – čaj, minerální voda, šťáva, džus, mléko, kakao. Děti se mohou kdykoli napít, ve třídě je připravena od rána várnice s čerstvým pitím.

         Děti nejsou nuceny do jídla, je využívána vhodná motivace (soutěž „Jedlík“, rozdělení porce na menší hromádky, pomoc s rozkrojením velkých soust…).

V denním režimu je zajištěn pravidelní rytmus a řád, který je přizpůsobován aktuální situaci a individuálním potřebám.

         Každodenně jsou děti venku, činnosti jsou přizpůsobeny počasí (vyjímku tvoří jen mráz pod -10°C, silný vítr a déšť).

Děti mají dostatek volného pohybu v interiéru školy a na zahradě.

Je respektována výkonnostní křivka dne, individuální potřeb aktivity a odpočinku (dětem, které odpoledne nespí, je nabídnut klidný program – malování, prohlížení knih, doplňování do pracovních a didaktických listů, stavění ze stavebnic).

Pedagogové samy dodržují zásady zdravého životního stylu a jsou dětem přirozeným vzorem.

 

 

Psychosociální podmínky

         Snahou všech zaměstnanců MŠ je vytvářet přátelské a bezpečné klima třídy na základě vzájemné důvěry, úcty, tolerance, naslouchání, solidarity a spolupráce, diskrétnosti.

Nezbytné je uspokojování základních psychických potřeb – patří sem stálost, řád, smysl, možnost volby a svoboda.

Učitelky pracují s nabídkou, ze které si děti „mohou vybrat“ – důležitá je motivace a citlivé usměrňování dětí jasnými a srozumitelnými pokyny. Učitelky se snaží o pozitivní hodnocení a optimismus, podporují samostatnost dětí, vyhodnocují projevy a výkony dětí.

         Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí, pobyt rodiče s dítětem ve třídě je vítán, pomáhá k postupnému osamostatňování dítěte.

Všechny děti mají rovnocenné postavení. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená, nezbytná míra omezení vyplývá z nutnosti dodržování stanovených pravidel soužití a řádu MŠ.

         Pobyt v MŠ je pro děti pobytem v přátelském prostředí, mezi kamarády, kde jsou uplatňovány principy slušného chování, učitelky respektují individuální potřeby dětí a napomáhají k jejich uspokojování.

 

Přijímání dětí

         Dle Školního řádu MŠ v Příluce jsou do MŠ přijímány děti ve věkové skupině 2 – 6(7)let, kapacita třídy je 25 dětí. Podle stanovených kritérií jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, děti s trvalým místem bydliště v obci zřizující MŠ a děti ve věku od 3 let. Děti mladší 3 let jsou přijímány při volné kapacitě MŠ, rozhoduje datum narození dítěte - starší mají přednost před mladšími.

Organizace provozu MŠ

         Mateřská škola poskytuje celodenní péči, je jednotřídní,  s heterogenní skupinou dětí.

Provozní doba mateřské školy je od 6.30 hodin do 15.30 hodin.

         MŠ navštěvují mimo místních dětí také děti z okolních obcí, provoz MŠ je tedy přizpůsoben dopravní obslužnosti (ranní autobus přiváží děti v 8.07 hod, odpolední autobus rozváží dojíždějící děti domů v 15.35 hodin). Dojíždějícím dětem je vždy zabezpečen bezpečný doprovod od i k autobusu. Pro školní rok 2015/16 je nabídnuta služba „dohlídávání dětí“ po odchodu p. učitelky s dětmi na autobus, dle zájmu rodičů, do 16 hodin.

 

Organizace vzdělávání

Denní řád je pružný, umožňuje reagovat na změněné potřeby. Do denního programu jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, vyvážený je poměr spontánních a řízených aktivit, každé činnosti je věnován dostatek času k dokončení.

Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, aktivity jsou připravovány, aby podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování dítěte při individuální činnosti, při skupinových či frontálních činnostech.

Pokud dítě potřebuje, má možnost se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných aktivit. Je dbáno na osobnost dítěte a je snaha o dodržování pravidel:

- Respektovat vývojové a věkové zvláštnosti dětí.

- Poskytovat dostatečný prostor pro individuální rozvoj.

- Poskytovat dostatečný prostor pro rozmanité činnosti a aktivity, hru.

 

 

 

 

Řízení mateřské školy

Plánování pedagogické práce a chodu MŠ je funkční, opírá se o předchozí analýzu kontrolní a evaluační činnosti, vyvozuje z nich závěry a využívá zpětných vazeb.

Školní vzdělávací program je vypracováván ve spolupráci se členy pedagogického týmu, pedagogickým pracovnicím je poskytován prostor pro vlastní tvůrčí přístup a kreativitu.

Kompetence zaměstnanců jsou jasně vymezeny.

Úlohou ředitelky je vyhodnocovat práci zaměstnanců, motivovat a aktivizovat své spolupracovníky, vytvořit tým, který pracuje společně a vést kolegyně k spoluúčasti na plánování a uskutečňování aktivit.

Ředitelka také vede jednání s rodiči a zástupci obce, odstraňuje vzniklé překážky a problémy, stará se finanční záležitosti MŠ.

Jedná seriózně a podává pravdivé informace.

Personální a pedagogické zajištění

         Provoz MŠ zajišťují dvě pedagogické pracovnice – ředitelka            Markéta Boštíková, DiS. a učitelka Andrea Fulíková, DiS. .

Obě pedagogické pracovnice splňují předepsanou odbornou kvalifikaci.          Dalšími možnostmi vzdělávání pedagogických pracovníků je plánovité využívání nabídky školení DVPP, odborných časopisů a odborné literatury k samostudiu.

 

Na školní rok 2015-16 bude na doporučení PPP u jednoho dítěte přítomna asistentka p. Markéta Štěpánová, DiS.

 

Nepedagogická pracovnice Dáša Novotná je kuchařkou i uklízečkou v jedné osobě.

V topné sezóně je zaměstnán topič.

 

 

 

Pracovní doba zaměstnanců MŠ:

 

 

 

 

 

 

     Boštíková Markéta

 

 

 

PRACOVNÍ DOBA – ŘEDITELKA

dopoledne

odpoledne

 

přímá práce s dětmi

přímá práce s dětmi

Pondělí

6.30 - 11.30

10.30 - 15.30

Úterý

6.30 - 11.30

10.30 - 15.30

Středa

6.30 - 11.30

10.30 - 15.30

Čtvrtek

6.30 - 11.30

10.30 - 15.30

Pátek

6.30 - 10.30

11.30 - 15.30

     

Pracovní doba ředitelky činí 40h týdně, z toho 24 h je přímá pedagogická práce a 16 h ostatní činnosti (administrativa, vedení školy, přípravy)

 

 

 

        Fulíková Andrea

PRACOVNÍ DOBA - UČITELKA

dopoledne

odpoledne

 

přímá práce s dětmi

přímá práce s dětmi

Pondělí

6.30 – 12.45

9.15- 15.30

Pondělí

6.30 - 12.45

9.15 - 15.30

Středa

6.30 - 12.45

9.15 - 15.30

Čtvrtek

6.30 - 12.45

9.15 - 15.30

Pátek

6.30 - 12.30

9.30 - 15.30

     

Pracovní úvazek učitelky je 1,0 (40 h týdně), z toho 31 h tvoří přímá pedagogická práce a 9 h nepřímé ped.práce (administrativa, přípravy,..) týdně.

 

Novotná Dáša

kuchařka

uklízečka

adm.prac.

 

 

 

 

přestávka

 

přestávka

 

pondělí

6.30-8.15

8.15-8.30

8.30-11.45

11.45-12.00

12.00-15.00

Úterý

6.30-8.15

8.15-8.30

8.30-11.45

11.45-12.00

12.00-15.00

středa

6.30-8.15

8.15-8.30

8.30-11.45

11.45-12.00

12.00-15.00

čtvrtek

6.30-8.15

8.15-8.30

8.30-11.45

11.45-12.00

12.00-15.00

pátek

6.30-8.15

8.15-8.30

8.30-11.45

11.45-12.00

12.00-15.00

 

Pracovní úvazek uklízečky je 0,2 (8h/týdně), kuchařky 0,7 (28h/t), administrativní práce v kuchyni 0,1 (4h/t)

 

Spoluúčast rodičů

         Rodiče chápeme jako své partnery a na vztazích s nimi nám velice záleží. Snažíme se o vstřícnou a otevřenou komunikaci. Využíváme  setkání s rodiči, abychom jim podaly informace o dítěti, o dění v MŠ, plánovaných akcích a rádi vidíme zájem rodičů o děti.

         Upozorňujeme rodiče na problémy – nesprávná výslovnost hlásek, potíže se zrakem a sluchem, chování dětí, problémy se školní zralostí… a doporučujeme kontakt s odborníky.

         Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje – nástěnka v šatně, písemné informace v notýsku, obecní vývěska.

         Rodiče mohou vstupovat a připomínkovat program, podílet se na dění v MŠ (třídní schůzky, akce, besídky, divadélka, doprovody). Vítané jsou drobné sponzorské dary (kapesníky, ubrousky, čistící prostředky, ..)

         Učitelky chrání soukromí rodiny, zachovávají mlčenlivost o jejích vnitřních záležitostech.

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných

ŠVP PV MŠ v Příluce  je sestavován podle požadavků RVP PV, který vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností dítěte, proto může být východiskem pro přípravu vzdělávání dětí se speciálními potřebami. Snahou pedagogů je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení, ke komunikaci s ostatními, snaha o dosažení co největší samostatnosti dítěte.

Ve spolupráci s odborníky z Pedagogicko-psychologické poradny (Svitavy, Litomyšl), případně ze Speciálně - pedagogického centra, s pediatrem a jinými odborníky, se snažíme odhalovat speciální potřeby dítěte a zajišťovat podmínky ke vzdělávání dítěte s ohledem na vývojová a osobnostní specifika.

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a s odloženou školní docházkou je na základě doporučení PPP vypracován IVP, podle kterého jsou děti vzdělávány.

Také zaměstnání „Pracovníka poskytujícího ostatní osobní služby“ na základě doporučení poradny jako asistenta k potřebným dětem, přispívá k vytvoření optimálních vzdělávacích podmínek, k individuální práci s dítětem.

 

Plán společných akcí na školní rok 2015/2016

Září – zahajovací schůzka s rodiči, informace o průběhu školního roku.

Září – říjen - plavecký výcvik Polička

Říjen – strašidelný den v MŠ

Listopad – tvořivá dílna pro zájemce z řad rodičů (adventní vazba, keramika)

Listopad - program Ekocentra Pasíčka

Prosinec - návštěva svatého Mikuláše v MŠ

-      účast na besedě pro dříve narozené v obci Příluka

-      andělský týden v MŠ

-      akce „pečeme s babičkou“

Prosinec – vánoční besídka

Leden – návštěva v ZŠ Cerekvice nad Loučnou (předškolní dětí navštíví ZŠ před zápisem do ZŠ)

Únor – karnevalový den

Únor – červen – Muzikohrátky a bubnování

Březen – duben – Velikonoce, poznávací pěší výlety s dětmi po okolí

Duben – Den Země, čarodějnice v MŠ

Květen – společná oslava Dne Matek

Červen – výlet MŠ

Červen – spaní předškoláků ve školce, rozloučení s předškoláky.

 

Partneři pro spolupráci: 

Obecní úřad Příluka,

ZŠ a MŠ Makov, ZŠ Morašice, ZŠ Cerekvice nad Loučnou,

PPP Litomyšl – logopedická prevence, školní zralost dětí (Mgr. Magda Límová, speciální pedagožka),

Policie ČR, preventivně informační skupina Svitavy, por. Mgr. Hana Kaizarová

Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“

 

Denní řád:

Nutností je zachování pružnosti programu (přizpůsobení se okolnostem).

 

6.30 – 8.15 postupné scházení dětí do MŠ, spontánní hra dětí,                                                                    individuální práce s dětmi, nabídka didaktických her, skupinové činnosti                                              

 

8.15 – 8.30 ranní kruh (společné zahájení dne, přivítání, oznámení plánu na den, popovídání si, básničky, písničky, logopedická chvilka, ranní rozcvička)

 

8.30 – 8.45 svačina, spontánní hry dětí dle svého výběru

 

8.45 – 9.45 řízené činnosti individuální či skupinové (práce v pracovních sešitech, grafomotorická cvičení, jazykové procvičování a příprava na čtení, VV činnosti, pracovní činnosti, hudební, dramatické nebo tělovýchovné činnosti, hrátky s flétničkou, jóga pro děti, práce s knihou, činnosti zaměřené na rozvoj matematického myšlení…)

 

9.45 – 10.00 společný úklid třídy, pitný režim, hygiena, příprava na pobyt                    venku

 

10.00 – 11.30 pobyt venku

 

11.30 – 12.15 svlékání, hygiena, chvilka s písničkou,

                       příprava na oběd, oběd

 

12.15 – 12.30 klidné hry dle volby dětí, hygiena

 

12.30 – 14.15 odchod do ložnice, převlékání, poslech pohádky

                         Odpočinek (spánek x klidové činnosti)

 

14.15 – 14.30 vstávání, převlékání, úprava lůžka, hygiena

 

14.30 – 15.00 svačina, spontánní hry, postupný odchod dětí

 

15.00 – 15.30 převlékání, odvádění dojíždějících dětí na autobus

 

Závazná je doba svačin, oběda a pobytu venku (za příznivého počasí). Ostatní činnosti si může učitelka řadit podle svého uvážení a situace.

 

Rozdělení řízených činností během týdne (změna možná)

 

Pondělí – výtvarné činnosti

Úterý – hudební, hudebně pohybové, dramatické činnosti

Středa – flétna, jóga pro děti

Čtvrtek – pracovní činnosti

Pátek - tělovýchovné činnosti

 

Evaluace

         Je proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, situací i podmínek vzdělávání realizovaných uvnitř mateřské školy, která se odehrává v několika na sebe navazujících a neustále se opakujících fázích: Sběr informací o jevu, analýza informací a plán dalšího postupu.

Poznatky získané tímto průběžným vyhodnocováním poskytují zpětnou vazbu o kvalitě práce a pedagogové by jich měli využívat k optimalizaci a zlepšování vzdělávacího procesu i podmínek, za nichž vzdělávání probíhá.

Tento proces je realizován systematicky, podle připraveného plánu, komplexně se zaměřením na oblasti:

 

1. Naplňování cílů vzdělávacího programu v porovnání s dokumenty školy.

2. Kvalita podmínek vzdělávání.

3. Způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání (integrovaných bloků)

4. Práce pedagogů, včetně sebereflexe

5. Výsledky vzdělávání

 

1. Naplňování cílů vzdělávacího programu s porovnáním s dokumenty školy

Cíl – zhodnotit soulad témat daného bloku, prověřit plnění     stanovených záměrů.

Časový rozvrh – po ukončení realizace daného bloku.

Nástroje – konzultace učitelek, každodenní záznamy do „ knihy příprav“

Kdo – učitelky

 

Evaluace individuálních plánů (jsou-li vypracovány)

Cíl – zhodnocení osobních pokroků dítěte.

Časový rozvrh – dle potřeby

Nástroje – konzultace učitelek, písemné záznamy do portfolia       dítěte, konzultace s rodiči.

Kdo – učitelky, asistence

 

2. Kvalita podmínek vzdělávání

Evaluace personálních podmínek

Cíl – zhodnotit personální podmínky ve vztahu k plnění cílů RVP PV.

-      kvalifikovanost pedagogického týmu

-      normativní počty pedag. pracovníků a počtu dětí

-      normativní počty provozních zaměstnanců

-      DVPP ve vztahu k ročnímu plánu.

Časový rozvrh – 1x ročně (začátek školního roku)

Nástroje – konzultace, průběžné vzdělávání ped. a neped. pracovníků.

Kdo – ředitelka, pedagogické a provozní pracovnice.

 

Evaluace materiálních podmínek

Cíl – zhodnotit materiální podmínky MŠ, technický stav budovy, vybavení třídy nábytkem, pomůckami, hračkami.

Časový rozvrh – 1x ročně (začátek školního roku), dle potřeby průběžně

Nástroje – konzultace, porady, zápisy z kontrolních činností

Kdo – všechny pracovnice MŠ (dle místa prac. působnosti).

 

Evaluace organizačních podmínek

Cíl – zhodnotit účelnost a vhodnost organizace a režimového uspořádání.

Časový rozvrh – 1x ročně (začátek školního roku), dle potřeby průběžně

Nástroje – konzultace, průběžný monitoring

Kdo – všechny pracovnice MŠ (dle odpovědnosti a místa výkonu práce).

 

3. Způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání, průběh vzdělávání

Cíl – zpracování a úspěšnost realizace integrovaných bloků

Časový rozvrh – průběžně (vždy po dokončení bloku)

Nástroje – hospitace, záznamy do „knihy příprav“, zápis do listu „Konkrétní výstupy“

Kdo – učitelky.

 

4. Práce pedagogů, osobní rozvoj pedagogů

Cíl – uplatnění nových poznatků ve vlastní práci, autoevaluace vlastního vzdělávacího procesu.

Časový rozvrh – průběžně

Nástroje – konzultace, porady, předávání a zařazování poznatků DVPP, hospitace

Kdo – učitelky, ředitelka

 

5. Výsledky vzdělávání

Cíl – zhodnocení vlastního průběhu vzdělávání z hlediska používaných postupů, metod a forem práce se záměry ŠVP. Úspěšnost zvolených metod a forem, naplnění stanovených záměrů v této oblasti v ŠVP PV.

Časový rozvrh – průběžně, po skončení každého IB. Konečné zhodnocení1x ročně, závěrem školního roku.

Nástroje – průběžný monitoring, záznamy do listů „Konkrétních výstupů“, dotazník, rozhovory s rodiči, fotodokumentace.

Kdo – učitelky, ředitelka

 

Záznamy o rozvoji dítěte

Cíl – hodnotit výchozí a dosažené individuální výsledky dítěte.

Časový rozvrh – dle potřeby, nejméně 2x ročně

Nástroje – konzultace učitelek, písemné záznamy do portfolia       dítěte a grafických listů, ukládání dětských prací (poznámky o pokrocích dítěte, problémech a případných opatřeních), konzultace s rodiči.

Kdo – učitelky

 

4. Charakteristika vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program MŠ Příluka s názvem

Ve školce jako v pohádce“, je kompaktní, vnitřně propojený celek, obsahově blízký a srozumitelný dětem, postavený na oblíbených příbězích a dětské zkušenosti s pohádkou.

         Integrované bloky jsou rozpracovány do záměrů, se kterými budeme při plánování činností v Třídním vzdělávacím programu (TVP) pracovat, seznamovat s nimi děti v podobě vzdělávací nabídky.

Ta obsahuje činnosti a příležitosti vycházející z jednotlivých vzdělávacích oblastí tak, aby poznatky, které děti postupně získávají, vedly k osvojování kompetencí, ke kterým dítě, vzdělávající se v mateřské škole, před ukončením docházky směřuje.          

Doba realizace je plánovaná na 3 roky, ŠVP PV bude opakován cyklicky, každý rok upravován podle potřeb a funkčnosti.

 

         Vzdělávání dětí bude uskutečňováno vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit, promyšleně, plánovitě.

         Činnosti budou založeny na aktivní účasti dítěte - na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení individuálním i ve skupinách tak, aby děti v předškolním věku dosáhly v co nejvyšší míře všech kompetencí.

         Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

 

Základní zaměření školního vzdělávacího programu:

Ø Vychází z toho, co dítě zná, využívá dětské zvídavosti.

Ø Přináší informace o rodině, o společnosti, o rozmanitosti přírodního, kulturního i technického prostředí, o odpovědnosti k životnímu prostředí.

Ø Rozvíjí komunikativní kompetence, sociální vztahy.

Ø Podporuje tvořivost dětí v činnostech pracovních, výtvarných, dramatických, hudebních a hudebně pohybových, tělovýchovných a sebeobslužných.

Ø Vytváří podmínky k rozvoji osobnosti a učení, k získávání sebedůvěry a samostatnosti, schopnosti řešit problémy.

 

Integrovaný blok: Vítejte

Doba trvání: 1 - 2 týdny září

Záměr: Odpovíme si na otázku: Proč chodím do MŠ?

Seznámení s novými kamarády, adaptace na režim dne, nové prostředí a pracovníky MŠ, seznámení dětí s bezpečností a pravidly soužití, zaznamenávání výchozího stavu každého dítěte.

 

 

 

Integrovaný blok: Královská rodina

Doba trvání: 1 týden

Záměr: Vědět, kdo jsem já, znát své jméno, příjmení, s kým bydlím.

Kdo tvoří moji rodinu, kdo je pro mě důležitý, koho mám rád, s kým si hraju, kdo mi pomůže.

 

Integrovaný blok: V zámku a v podzámčí

Doba trvání: 1 týden

Záměr: Vědět, kde bydlím; znát důležitá místa v obci; mít povědomí, kde bydlí ostatní děti; mít vztah ke svému bydlišti. Rozlišení života ve městě x na vesnici. Místnosti a zařízení rodinného domu, využití staveb k bydlení, k práci. Jak bydlí lidé ve světě.

 

Integrovaný blok: Kouzelná jabloňka

Délka trvání: X. – XI.                                                

Záměr: Všimnout si barev na podzim, dozrávání a sklizně plodů (ovoce, zelenina) + význam jídla pro lidi, správný životní styl (stromy listnaté a jehličnaté, keře, plody, barvy podzimu);

Vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody x nebezpečí v přírodě (význam zeleně, faktory poškozující přírodu; plody jedlé x jedovaté, jejich využití).

Vědět, které jsou sváteční dny na podzim, co znamená státní svátek.

 

Podtéma: Princi, oblečte se, je tam zima!

Doba trvání: 1 týden

Záměr: Seznámení s proměnlivostí přírody během roku, všimnout si změn v přírodě v souvislosti s ročním obdobím, různorodost počasí během roku, Jaký má význam naše zdraví ve vztahu k počasí. (rok, roční období, počasí, oblékání, zdraví), jak se chystají na zimu lidé, rostliny, zvířata.

 

Integrovaný blok: Brzy budou vánoce, princezno!

Doba trvání: konec XI., XII.

Záměr: Prožít společně období čekání na Vánoce (Adventní čas, Mikuláš, andělské dny, vánoční příběh).

Rozlišení dobra a zla, morální hodnoty.

Vytváření prosociálních postojů – rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, úcty k životu, přizpůsobivosti, pospolitosti. Seznámení s tradicemi se zvyky našeho kraje, společné slavení svátků.

 

Integrovaný blok: Tři králové

Doba trvání: I.

Záměr: Na příběhu o putování třech králů seznámit děti se Zemí a s vesmírem. Vědět, že Země je součástí sluneční soustavy, světadíly, příroda, obyvatelstvo a jeho různorodost, jazyky, kultura. Vztah a ochrana Země, životního prostředí, způsoby cestování (Cestování a dopravní prostředky), nebezpečí na silnici, pravidla bezpečného pohybu na komunikacích (dopravní značky).

 

 

 

Integrovaný blok: Království ledu a sněhu

Doba trvání: I. – II.

Záměr: Sledování změn v přírodě, charakteristika ročního období. Co dělají lidé v zimě, všímat si, jak trávíme celý den a co se děje kolem nás. (profese, den x noc + co děláme přes den, příprava na školu). Co se děje v přírodě pod sněhovou peřinou, jak se mají rostliny, živočichové. Seznámení se sezónními sporty a činnostmi.

 

Podtéma: I princátko musí do školy

Záměr: Seznámit „předškoláky“ s tím, co je čeká u zápisu, trénování samostatného projevu, paměti. Pomocí různých úkolů a činností pomoci dětem zvládnout požadavky kladené na dítě přicházející k zápisu do ZŠ.

 

 

Integrovaný blok: Příroda je jako Šípková princezna

Doba trvání: přelom III. – IV.,

Záměr: Pozorovat změny ročního období v souvislosti s počasím, popsat první charakteristické znaky jara; sledování „nového“ života na jaře (mláďata, narození, růst, tělo - zdraví a nemoci). Seznámení se svátky jara, zvyky a tradicemi s nimi spojenými, společné prožívání Velikonoc, Dne Země. Jarní činnosti a hry.

 

Integrovaný blok: Maminka je moje královna

Doba trvání: přelom IV./V.

Záměr: Mít povědomí o složení a důležitosti rodiny, sounáležitosti se členy rodiny, rodinného zázemí. Osobní bezpečí. Uvědomit si, co pro nás rodiče dělají, projevy citů. Společná  příprava besídky ke svátku Matek.

 

 

Integrovaný blok: Život v královské zahradě

Doba trvání: V.-VI.

Záměr: Pozorování přírody na jaře. Poznávání a seznamování se s životem rostlin, živočichů na zahradě. Domácí a volně žijící živočichové (na louce, ve vzduchu, ve vodě,v lese). Barvy, zvuky a vůně kolem nás.

Jarní hry a činnosti na zahradě.

 

Integrovaný blok: Na shledanou

Doba trvání: poslední týden VI., VII.

Záměr: Charakteristika letního období v závislosti na počasí, letní hry a sporty (Olympiáda, mezinárodní hry pro všechny) - posilování vlastního sebevědomí při hrách a sportu.

Prožívání svátku dětí, uvědomování si sounáležitosti s druhými dětmi i s dětmi po celém svět. Vědět, že ne všude mohou děti bezstarostně vyrůstat, bezpečnost hrách.

 

Práce s předškoláky

1.  Vytvoření a postupné doplňování portfolia dítěte.

2. Grafomotorika

Ø  Procvičení a uvolnění ruky, nácvik úchopu, držení náčiní, vyvíjení přiměřeného tlaku na náčiní, nácvik správného sklonu, , plynulý pohyb vycházející z dlaně a prstů, preference pravé či levé ruky,

Ø  Napodobování grafických znaků, znázornění charakteristických rysů lidské postavy, zvířat, dopravních prostředků, pohádkových bytostí, prostředí, děje, využití pracovních listů – jednotažky,oblouk dolní, horní, vlnovka, smyčka, kruhy, klubíčka, čára vodorovná, svislá, šikmá, obloučky,…

3. Příprava na matematiku

Ø  Množství a číselná řada, grafické znázornění množství, vizuální podoba čísel.

Ø  Polohové vztahy - vpřed, za, vedle, pod, nad, vpředu, vzadu.

Ø  Rozlišovat pojmy vpravo, vlevo, vnímání prostoru. Pomocí příslovců místa určovat polohu předmětů vzhledem k vlastní osobě i k jiným objektům.

Ø  Rozlišovat a správně pojmenovat geometrické tvary čtverec, kruh,             trojúhelník     a obdélník, určit shodu a rozdíl, nepatřící předmět do skupiny.

Ø  Kombinace tvarů (sudoku).

Ø  Pomocí přiřazování umět určovat, více, méně (o kolik), stejně.

Ø  Určit kdo je první, poslední, uprostřed, druhý za…seřadit podle velikosti.

Ø  Správně posoudit a zařadit časové a dějové posloupnosti (práce s obrázky).

Ø  Rozlišit rozdíly, co nepatří do řady, složení obrázku z části, doplnění chybějící části, domalovat podle vzoru, vyhledat tvar na pozadí, diferenciace shodných dvojic v horizontální, vertikální poloze….

4. Jazyková výchova

Ø  Rozvoj slovní zásoby, jejich používání – popis obrázku, vyprávění, rozpoznání a pojmenování nesmyslů na obrázku,

Ø  Seznámit děti s existencí různých druhů slov:

Ø  slova, která různě znějí, ale mají stejný význam (synonyma) slova, která stejně znějí, ale mají různý význam (hononyma). slova opačného významu (antonyma). Rýmy,

Ø  Pojmy nadřazené a podřazené, zdrobněliny, množné a jednotné číslo,   stupňování přídavných jmen, správné používání zájmen,..

5. Příprava na čtení

Ø  Sluchová analýza - určit hlásky na začátku, později na konci slova, určení počtu slabik ve slově (rytmizace) a jejich grafické znázornění, skládání slov podle vzoru, odpovědi celou větou, převyprávění příběhu, vyprávění vlastními slovy podle obrázkové předlohy, čtení obrázkového textu,…

Aktuality z obce

13. května 2017

Obec Příluka pro Vás připravila přehledný kalendář který ukazuje volné/rezervované...

10. prosince 2016

Dne 10.12. pořádala obec posezení s dříve narozenými. Na zdařilé akci proběhlo...

5. prosince 2016

Mikuláš a anděl s čerty v...

27. listopadu 2016

  Obec Příluka Vás zve na: rozsvícení vánočního stromku   v...

20. listopadu 2016

HC Příluka - Vidlatá Seč v 9:15 h.  Zimní stadion...
Anketa
Chtěli by jste hlášení místního rozhlasu dostávat formou sms?
Ano.
Ano.
hlasů: 17
Spíše ano.
Spíše ano.
hlasů: 0
Spíše ne.
Spíše ne.
hlasů: 1
Ne.
Ne.
hlasů: 2
Počet hlasujících: 20
Jsem robot:
Napište číslici devět:
Doporučujeme
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 © regrafika ▪ design 2013 © Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti