Obec Příluka

Přejít na obsah
Úřední deska Usnesení ZO Kalendář akcí
Obec Příluka
Obecní úřad
SDH Příluka
Mateřská škola
Kontakt
Obecní úřad Příluka
Příluka čp. 80
PSČ: 539 44
• tel.: 724 781 080
obec@priluka.cz

Školní vzdělávací plán

Mateřská škola Příluka, okres Svitavy

Příluka 61

539 44  Proseč u Skutče

 

 

 

Školní vzdělávací program

pro předškolní vzdělávání

 

 

„ Rok s krtkem “

 

Platný pro školní rok 2017/2018

Od 1.9.2017

 

 

 

Zpracován kolektivem pedagogů MŠ

(ředitelkou MŠ, pověřenou řízením, Markétou Boštíkovou, DiS.

a učitelkou MŠ, Andreou Fulíkovou, DiS.)

 

 

Obsah:

1.Identifikační údaje školy

2.Obecná charakteristika školy

3.Podmínky předškolního vzdělávání

         Věcné podmínky

         Životospráva

         Psychosociální podmínky

         Organizace provozu mateřské školy

         Přijímání dětí

         Organizace vzdělávání

         Řízení mateřské školy

         Personální a pedagogické zajištění

Spoluúčast rodičů

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Vzdělávání dětí nadaných

Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Denní řád

         Evaluace

4. Charakteristika vzdělávacího programu

5. Vzdělávací obsah

 

 

 

 

 

 

 

Výňatek ze Zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělání (školský zákon):

 

§ 33

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.

Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 

1. Identifikační údaje školy

Název: Mateřská škola Příluka, okres Svitavy

Adresa: Příluka 61, 539 44 Proseč u Skutče

Zapsána do rejstříku škol a školských zařízení dne: 1.1. 2005

Telefon: 461 635 189

E-mail: ms.priluka@seznam.cz

IČO: 70990018

Identifikátor právnické osoby: 600 099 831

Právní forma: Příspěvková organizace

Zřizovatel: Obec Příluka, č.p. 80, 539 45 Nové Hrady, IČO: 00 277 223

Ředitelka: Markéta Boštíková, DiS.

 

Název vzdělávacího programu: „ Rok s krtkem“

 

 

 

2. Obecná charakteristika školy

            Jednotřídní mateřská škola s kapacitou školy 25 dětí, vzdělává heterogenní skupinu dětí ve věku 2 – 6 (7) let.

            Budova MŠ se nachází na okraji malé obce Příluka, je obklopena zahradou, která dětem poskytuje různá zákoutí pro hry – travnaté plochy, pískoviště, dřevěné prolézačky se skluzavkou, kolotoč, houpačka.

Jsou tu také keře okrasné - kvetoucí i stálezelené, trvalky, trávy, ovocné stromy, bylinková a květinová zahrádka.

            Dětem je tak umožněno sledovat změny v přírodě z blízkosti a na vlastní oči od jara do zimy, zapojovat se do péče o zahrádku.

Za vybavení a stav zahrady zodpovídá zřizovatel.

 

 

3. Podmínky předškolního vzdělávání

 

Věcné podmínky:

            Mateřská škola se nachází v budově bývalé školy. Má dostatečně velké prostory i prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem.

            Hned za vstupními dveřmi se nachází šatna dětí. Každé dítě má svůj prostor označený obrázkem.

            K šatně přiléhá chodba, ze které jsou vstupy – do kanceláře, po pravé straně do třídy, rovně do kuchyně a vlevo na schodiště do prvního patra. V prvním patře se nalézá široká chodba – využití jako prostor pro TV činnosti. Z chodby je vstup do malé třídy pro výuku předškoláků či individuální práci s dítětem, do ložnice a na WC.

            V přízemí, po vstupu do třídy, jsou umístěny stolečky a židličky – jídelna dětí, která také slouží jako pracovní místo pro řízené činnosti.   Vlevo od jídelny je prostor pokrytý kobercem. Toto místo slouží ke spontánním hrám dětí či ke společným činnostem.

            Během prázdnin 2012 byla ve třídě na zeď nainstalována dřevěná úložná police, kde jsou ve stohovatelných boxech vyrovnány kostky, stavebnice, hry, didaktické pomůcky, knihy i cvičební pomůcky. Děti mají všechny potřebné věci přehledně uspořádané a v plném dosahu.

            Třída v přízemí je rozdělena na „ hrací koutky“ - koutek s kuchyňkou a obchodem, koutek s knihovnou a společenskými hrami, puzzle a skládačky, koutek pro kočárky s panenkami, koutek pro konstruktivní hračky – dřevěné kostky, molitanové a papírové kostky, dřevěné cihly, stavebnice, koutek dopravních prostředků – autíčka, traktory, vozy a valníky,…koutek hudby – u klavíru (zde jsou také v kufru uloženy Orffovy hudební nástroje), koutek s tabulí.

            Podlaha třídy byla v létě 2012 opravena, povrch byl vyrovnán dřevotřískovými deskami. Hrací část podlahy je pokryta kobercem, pod jídelními stoly je linoleum.

            Třída má pět velkých oken, poskytujících dostatečné denní světlo. Stará dřevěná okna, byla během rekonstrukce v létě 2013 vyměněna za nová, plastová.

Umělé osvětlení je od léta 2012 nové, odpovídající hygienickým požadavkům, osvětlení zajišťuje 6 ks zářivek.

            Zdi třídy jsou vymalovány barevnými odstíny zelené a žluté barvy - působí uklidňujícím a optimistickým dojmem. Na oknech jsou pověšeny záclony a závěsy v ladících barvách.

            Vybavení hračkami, pomůckami, materiálem a doplňky odpovídá počtu dětí a jejich věku, je průběžně obnovováno a doplňováno.

            Hračky jsou umístěny tak, aby na ně děti viděly, mohly si je samostatně vybírat a brát, aby se vyznaly v jejich uložení a mohly je vracet na svá místa (stohovatelné úložné boxy na policové stěně).

            Dětský nábytek, vybavení pro odpočinek a hygienické zařízení odpovídají zdravotním a hygienickým požadavkům i počtu dětí.

            Děti samy se průběžně účastní výzdoby a úpravy prostředí třídy i chodeb tak, aby rodiče mohli shlédnout výrobky a práce svých dětí, aby prostředí MŠ bylo vnímáno jako útulné, zabydlené a harmonické (výstavkové sítě na zdech třídy i chodby, nástěnky na chodbě).

            Vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů.

 

 

Životospráva

            Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Kuchařka se pravidelně účastní školení pracovnic školních jídelen, je přezkušována z hygienických předpisů.

Objednávky a nákupy čerstvých a vhodných potravin zabezpečuje kuchařka, dodavatelé většiny potravin dojíždí až k budově MŠ (pečivo, ovoce-zelenina, maso a masné výrobky).

            Naší snahou je vést děti ke správným stravovacím návykům, děti se učí sebeobsluze - samy si prostírají stůl k jídlu, samy si přináší jídlo od výdejního okénka, samy se obsluhují u nápojové várnice. Ke každému jídlu je podáván alespoň malý kousek zeleniny či ovoce. Děti se učí dodržovat dohodnutá pravidla stolování.

Mezi jednotlivými podávanými jídly je dodržován vhodný interval (3h). Pitný režim je zabezpečen dostatkem tekutin během dne – čaj, minerální voda, šťáva, džus, mléko, kakao. Děti se mohou kdykoli napít, ve třídě je připravena od rána várnice s čerstvým pitím.

Děti nejsou nuceny do jídla, je využívána vhodná motivace (soutěž „Jedlík“, rozdělení porce na menší hromádky, pomoc s rozkrojením velkých soust…). V denním režimu je zajištěn pravidelní rytmus a řád, který je přizpůsobován aktuální situaci a individuálním potřebám.

            Každodenně jsou děti venku, činnosti jsou přizpůsobeny počasí (výjimku tvoří jen mráz pod -10°C, silný vítr a déšť).

Děti mají dostatek volného pohybu v interiéru školy a na zahradě.

Je respektována výkonnostní křivka dne, individuální potřeb aktivity a odpočinku (dětem, které odpoledne nespí, je nabídnut klidný program – malování, prohlížení knih, doplňování do pracovních a didaktických listů, stavění ze stavebnic).

Pedagogové sami dodržují zásady zdravého životního stylu a jsou dětem přirozeným vzorem.

 

 

Psychosociální podmínky

            Snahou všech zaměstnanců MŠ je vytvářet přátelské a bezpečné klima třídy na základě vzájemné důvěry, úcty, tolerance, naslouchání, solidarity a spolupráce, diskrétnosti.

Nezbytné je uspokojování základních psychických potřeb – patří sem stálost, řád, smysl, možnost volby a svoboda.

Učitelky pracují s nabídkou, ze které si děti „mohou vybrat“ – důležitá je motivace a citlivé usměrňování dětí jasnými a srozumitelnými pokyny. Učitelky se snaží o pozitivní hodnocení a optimismus, podporují samostatnost dětí, vyhodnocují projevy a výkony dětí.

            Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí, krátkodobý pobyt rodiče s novým dítětem ve třídě je vítán, pomáhá k postupnému osamostatňování dítěte.

Všechny děti mají rovnocenné postavení. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená, nezbytná míra omezení vyplývá z nutnosti dodržování stanovených pravidel chování a řádu MŠ.

            Pobyt v MŠ je pro děti pobytem v přátelském prostředí, mezi kamarády, kde jsou uplatňovány principy slušného chování, učitelky respektují individuální potřeby dětí a napomáhají k jejich uspokojování, věnují se neformálním vztahům dětí ve třídě, nenásilně je ovlivňují prosociálním způsobem.

 

 

Organizace provozu MŠ

            Mateřská škola poskytuje celodenní péči, je jednotřídní, s heterogenní skupinou dětí.

Provozní doba mateřské školy je od 6.30 hodin do 15.30 hodin.

            Mateřskou školu navštěvují mimo místních dětí také děti z okolních obcí, provoz MŠ je tedy přizpůsoben dopravní obslužnosti (ranní autobus přiváží děti v 8.07 hod, odpolední autobus rozváží dojíždějící děti domů v 15.39 hodin). Dojíždějícím dětem je vždy zabezpečen bezpečný doprovod od i k autobusu.

Stanovená kapacita třídy není překračována.

 

 

 

 

 

Přijímání dětí

            Dle Školního řádu MŠ v Příluce jsou do MŠ přijímány děti ve věkové skupině 2 – 6(7)let, kapacita třídy je 25 dětí.

Podle stanovených kritérií jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před vstupem do ZŠ – povinná předškolní docházka dítěte; děti s trvalým místem bydliště ve spádovém obvodu obce zřizující mateřskou školu a děti ve věku od 4 let. Děti mladší 3 let jsou přijímány při volné kapacitě MŠ, rozhoduje datum narození dítěte - starší mají přednost před mladšími.

Kritéria přijímání dětí jsou zveřejněna v dostatečném předstihu před zápisem do mateřské školy na nástěnce mateřské školy, na obecní vývěsce i na www stránkách obce Příluka/MŠ.

 

Organizace vzdělávání

Denní řád je pružný, umožňuje reagovat na změněné potřeby. Do denního programu jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, vyvážený je poměr spontánních a řízených aktivit, každé činnosti je věnován dostatek času k dokončení.

Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Vzdělávací potřeby vyhovují individuálním potřebám dětí, aktivity jsou připravovány, aby podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování dítěte při individuální činnosti, při skupinových či frontálních činnostech.

Při těchto plánovaných řízených činnostech a při pobytu venku je zajištěno souběžné působení obou učitelek ve třídě.

Individuální vzdělávání či dopomoc dítěti se speciálními vzdělávacími požadavky (SVP) se věnuje vždy jedna z učitelek nebo asistentka, která od učitelky dostane zadání práce pro dítě.  

Pokud dítě potřebuje, má možnost se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných aktivit, nachází potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Je dbáno na osobnost dítěte a je snaha o dodržování pravidel:

Ø  Respektovat vývojové a věkové zvláštnosti dětí.

Ø  Poskytovat dostatečný prostor pro individuální rozvoj.

Ø  Poskytovat dostatečný prostor pro rozmanité činnosti a aktivity, hru.

 

Řízení mateřské školy

Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí analýzu kontrolní a evaluační činnosti, z které vyvozuje závěry a využívá zpětných vazeb.

Školní vzdělávací program je vypracováván ve spolupráci se členy pedagogického týmu, pedagogickým pracovnicím je poskytován prostor pro vlastní tvůrčí přístup a kreativitu.

Kompetence zaměstnanců jsou jasně vymezeny, informační systém uvnitř i vně školy je funkční.

Úlohou ředitelky je vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, vyhodnocovat práci zaměstnanců, motivovat a aktivizovat své spolupracovníky, vytvořit tým, který pracuje společně a vést kolegyně k spoluúčasti na plánování a uskutečňování aktivit, ke spolupráci s rodiči.  

Ředitelka také vede jednání s rodiči a se zřizovatelem, dalšími orgány státní správy, s nejbližší školou, s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí, odstraňuje vzniklé překážky a problémy, stará se o finanční záležitosti MŠ. Jedná seriózně a podává pravdivé informace.

 

 

 

Personální a pedagogické zajištění

            Provoz Mateřské školy v Příluce zajišťují dvě pedagogické pracovnice – ředitelka Markéta Boštíková, DiS., a učitelka Andrea Fulíková, DiS.

Obě pedagogické pracovnice mají předepsanou odbornou kvalifikaci.     

Pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Služby učitelů jsou organizovány k zajištění optimální pedagogické péče o děti. Překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů je každý den minimálně dvě a půl hodiny.

Zaměstnanci jednají, chovají se a pracují v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

Specializované služby (logopedie, rehabilitace, jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami), ke kterým předškolní pedagog není sám kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s odborníky.

 

Pedagogičtí pracovníci se aktivně sebevzdělávají, možností vzdělávání je využívání nabídky školení DVPP, odborných časopisů a odborné literatury k samostudiu. Ředitel podporuje růst profesních kompetencí všech pedagogů, vytváří podmínky pro další systematické vzdělávání.

 

Na školní rok 2017 - 18 je využito dotací EU v rámci šablon programu OP VVV. K dvouletým dětem, jako personální výpomoc, byla přijata na půl úvazku „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“.

Na půl úvazku máme také obsazenu pracovní pozici „školní asistent“, kterou zajišťuje přes projekt MAP město Litomyšl (ORP).

Nepedagogická pracovnice je kuchařkou i uklízečkou v jedné osobě. V topné sezóně je zaměstnán topič.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní doba zaměstnanců MŠ:

 

 

 

 

 

     Boštíková Markéta, DiS.

PRACOVNÍ DOBA - ŘEDITELKA

dopoledne

odpoledne

 

přímá práce s dětmi

 

Pondělí

6.30 - 10.30

11.30- 15.30

Úterý

6.30 – 10.30

11.30 - 15.30

Středa

6.30 – 10.30

11.30 - 15.30

Čtvrtek

6.30 – 10.30

11.30 - 15.30

Pátek

6.30 – 10.30

11.30 - 15.30

Pracovní úvazek ředitelky činí 40 hodin týdně, z toho je 20 hodin přímé práce s dětmi

a 20 hodin ostatní činnosti (příprava, administrativa, vedení školy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fulíková Andrea, DiS.

PRACOVNÍ DOBA - UČITELKA

dopoledne

odpoledne

 

přímá práce s dětmi

 

Pondělí

6.30 – 12.45

9.15 – 15.30

Úterý

6.30 – 12.45

9.15 – 15.30

Středa

6.30 – 12.45

9.15 – 15.30

Čtvrtek

6.30 – 12.45

9.15 – 15.30

Pátek

6.30 – 12.30

9.30 – 15.30

Pracovní úvazek je 1,0, toto činí 31 hodin přímá pedagogická práce s dětmi

a 9 hodin ostatní činnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní doba KUCHAŘKA, UKLÍZEČKA, ADMIN.PRACOVNICE v kuchyni

 

 

 

Novotná Dáša

 

 

zákonná přestávka

 

zákonná přestávka

 

Pondělí

6.45 - 8.15

8.15 - 8.30

8.30 -11.45

11.45 -12.00

12.00 -15.15

Úterý

6.45 - 8.15

8.15 - 8.30

8.30 -11.45

11.45 -12.00

12.00 -15.15

Středa

6.45 - 8.15

8.15 - 8.30

8.30 -11.45

11.45 -12.00

12.00 -15.15

Čtvrtek

6.45 - 8.15

8.15 - 8.30

8.30 -11.45

11.45 -12.00

12.00 -15.15

Pátek

6.45 - 8.15

8.15 - 8.30

8.30 -11.45

11.45 -12.00

12.00 -15.15

Pracovní úvazek uklízečky 0,2 - 8 hodin týdně, kuchařka 0,7 - 28 hodin týdně, administr.práce 0,1 - 4hodiny týdně

 

 

 

Spoluúčast rodičů

            Rodiče chápeme jako své partnery a na vztazích s nimi nám velice záleží. Snažíme se o vstřícnou a otevřenou komunikaci, oboustrannou důvěru a respekt, ochotu spolupracovat.

Využíváme každodenního setkávání s rodiči, abychom jim podaly informace o dítěti, o dění v MŠ, plánovaných akcích a rádi vidíme zájem rodičů o děti.

            Upozorňujeme rodiče na problémy – nesprávná výslovnost hlásek, potíže se zrakem a sluchem, chováním dětí, problémy se školní zralostí… a doporučujeme kontakt s odborníky.

            Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje – nástěnka v šatně, písemné informace v notýsku, obecní vývěska, www stránky a „školkový facebook“.

            Rodiče mohou vstupovat a připomínkovat program, podílet se na dění v MŠ (akce, besídky, divadélka, doprovody na akce).

Vítaným příspěvkem rodičů mateřské škole jsou drobné sponzorské dary (papírové kapesníky, ubrousky, čisticí prostředky, ..)

            Další formou spolupráce je setkávání s rodiči na akcích – zahajujeme třídní schůzkou první zářijový týden a po té se skoro každý měsíc něco děje (viz. Plán akcí).

            Učitelky chrání soukromí rodiny, zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu, pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům poradenský servis, osvětové aktivity.

 

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných

Školní vzdělávací program (ŠVP) mateřské školy v Příluce je sestavován podle požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV), který vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností dítěte, proto může být východiskem pro přípravu vzdělávání dětí se speciálními potřebami i v běžné mateřské škole.

„Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo uplatnění a užívání práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření.

Tato podpůrná opatření jsou bezplatná a realizuje je mateřská škola (§16 školského zákona).

Podpůrná opatření jsou členěna podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti do 5-ti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením Školského poradenského zařízení (ŠPZ). Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 Vyhlášky č.27/2016 Sb.“

 

Snahou pedagogů v Mateřské škole v Příluce je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte k učení, ke komunikaci s ostatními, snaha o dosažení co největší samostatnosti dítěte, aby tyto podmínky maximálně vyhovovaly dětem, jejich potřebám a možnostem.

Ve spolupráci s odborníky z Pedagogicko-psychologické poradny (Svitavy, Litomyšl), případně ze Speciálně - pedagogického centra, s pediatrem a jinými odborníky, se snažíme odhalovat individuální vzdělávací potřeby dítěte, zajišťovat podpůrná opatření a podmínky ke vzdělávání s ohledem na vývojová a osobnostní specifika, volit vhodné vzdělávací metody a prostředky, citlivě a přiměřeně působit na dítě, plně ho zapojovat a maximálně využívat jeho vzdělávacího potenciálu s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti.

Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola. Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou a zákonnými zástupci dítěte. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č.27/2016 Sb.

Závazný rámec obsahového a organizačního zabezpečení předškolního vzdělávání všech dětí vymezuje RVP PV, který je východiskem pro tvorbu ŠVP. Podle ŠVP je uskutečňováno vzdělávání všech dětí dané mateřské školy. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování Plánu pedagogické pomoci (PLPP), pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu Individuálního vzdělávacího plánu (IVP).

PLPP zpracovává škola samostatně, IVP zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ.

Podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je volba vhodných vzdělávacích metod a prostředků v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními i uplatňování vysoce profesionálních postojů učitelů i ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí.

Rozvoj osobnosti dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními závisí na citlivosti a přiměřenosti působení okolí, proto je nutné vytvořit podmínky pro jejich pozitivní přijetí (k tomu je nutné navázat úzkou spolupráci s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikovat, předávat potřebné informace). Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje učitel s dalšími odborníky, využívá služeb ŠPZ.

Dětem s odloženou školní docházkou je na základě vyšetřující zprávy z PPP sestaven Individuální vzdělávací plán, podle kterého jsou děti vzdělávány.

 

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole

            V ŠVP mateřská škola stanoví pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP, pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP.

 

Ø  V mateřské škole v Příluce je pro děti se SVP s přiznaným podpůrným opatřením1.stupně vypracován PLPP (na základě vyšetření PPP a jejich doporučení) na počátku školního roku. Je zde popsaná charakteristika obtíží žáka, stanoveny cíle PLPP, metody a organizace výuky, hodnocení žáka, pomůcky a požadavky na organizaci práce učitelů. Také popisuje způsob předávání informací zákonným zástupcům dítěte a podpůrná opatření v rámci domácí přípravy. K vyhodnocování PLPP bude docházet čtvrtletně. Zákonný zástupce je o PLPP informován a schvaluje jej svým podpisem.

Ø  IVP bude pro děti se SVP a přiznanými podpůrnými opatřeními druhého – pátého stupně vypracován na základě zprávy a doporučení ŠPZ. Dle potřeb bude kontrolován a doplňován, vše s informovaným souhlasem zákonných zástupců.

 

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními (PPO)

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí. Podmínky pro vzdělávání dětí s PPO stanovuje školský zákon a vyhláška č.27/2016 Sb.

            Učitel stanovuje tyto podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí a měl by být vzdělán v oblasti speciální pedagogiky.

Pro úspěšné vzdělávání dětí s PPO je potřebné zabezpečit:

Ø  Uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání.

Ø  Realizace všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí.

Ø  Osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení.

Ø  Spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, popř. spolupráci s odborníky mimo oblast školství.

Ø  Snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy.

Ø  Přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

 

 

Vzdělávání dětí nadaných

Ve vzdělávacím programu Mateřské školy a při jeho realizaci jsou vytvářeny podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

            Dítě předškolního věku prochází obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje, mnohdy je těžké odlišit při identifikaci nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité oblasti.

Dítě, které vykazuje známky nadání je podporováno.Vzdělávání dětí probíhá způsobem stimulování rozvoje jejich potenciálu, včetně různých druhů nadání, aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.

             Mateřská škola zajišťuje realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

Vzdělávání dětí od dvou do tří let

            Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku dítěte. Rámcové cíle a záměry vzdělávání obsažené v RVP PV jsou vhodné i pro vzdělávání těchto dětí. Je třeba uvědomovat si specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a v čase, žije přítomností a situacemi, které ji naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Proti starším dětem má výrazně méně zkušeností. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné.

            Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy nejčastěji první sociální zkušeností mimo širší rodinu. Obvykle se projevuje silnější potřebou vazby na dospělou osobu. Poznává nové vzorce chování dospělých i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, přijímá vymezené hranice a nové role. Učitel zastává velmi významnou pozici, stává se zástupcem rodiče, jistotou a oporou dítěte v běžném dění i v budování vztahů s vrstevníky.

            Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu.

            Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponechání co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.

 

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

            Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a norem. Ve věku dvou let je dítě zpravidla připraveno tyto aspekty rozeznávat a přijímat.

Při vzdělávání dětí mladších třech let je nutné zajistit další podmínky, které reagují na vývojová specifika, individuální potřeby, zájmy a možnosti těchto dětí. Dítě ve věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší. Potřebují stálý pravidelný režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.

 

         Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let v mateřské škole v Příluce:

Ø  Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti.

Ø  ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti  znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek.

Ø  Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku.

Ø  Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte.

Ø  Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby.

Ø  Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).

Ø  Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami.

Ø  Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění bezpečí a jistoty (domácí hračky, polštářek,..).

Ø  Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí.

Ø  Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá.

Ø  aktivně jsou podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou.

 

Péče o děti od dvou do tří let je organizačně a provozně zajištěna v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 561/2004 sb. Školský zákon; zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících; zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví; vyhláška č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání; vyhláška č.27/2006 Sb. O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných; vyhláška č. 410/2005 sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denní řád:

Nutností je zachování pružnosti programu (přizpůsobení se okolnostem).

 

6.30 – 8.15  postupné scházení dětí do MŠ, spontánní hra dětí,                                                                    

  individuální práce s dětmi, nabídka didaktických her,   

  skupinové činnosti                                              

 

8.15 – 8.45  ranní kruh (společné zahájení dne, přivítání, téma na den,

  sdělování zážitků a povídání, básničky, písničky,     

  logopedická chvilka, rozcvička)

 

8. 45 – 9.15  svačina, spontánní hry dětí dle svého výběru

 

9.15 – 9.45  řízené činnosti individuální či skupinové (práce v pracovních

                          sešitech, grafomotorická cvičení, jazykové procvičování a

  příprava na čtení, práce s knihou, činnosti zaměřené na  

  rozvoj matematického myšlení, výtvarné činnosti, pracovní

  činnosti, hudební, dramatické nebo tělovýchovné činnosti,

  hrátky s flétničkou, jóga pro děti, …)

 

9. 45 – 10.00 společný úklid třídy, pitný režim, hygiena, příprava na

    pobyt venku

 

10.00 – 11.30 pobyt venku

 

11.30 – 12.15 svlékání, hygiena, chvilka s písničkou, příprava na oběd,

     oběd

 

12.15 – 12.30 klidné hry dle volby dětí, hygiena

 

12.30 – 14.15 odchod do ložnice, převlékání, poslech pohádky,  

     odpočinek (spánek, klidové činnosti)

 

14.15 – 14.30 vstávání, převlékání, úprava lůžka, hygiena

 

14.30 – 15.30 svačina, spontánní hry, postupný odchod dětí, odvádění

     dojíždějících dětí na autobus.

 

Závazná je doba svačin, oběda a pobytu venku (za příznivého počasí). Ostatní činnosti si může učitelka řadit podle svého uvážení a situace.

 

 

Rozdělení řízených činností během týdne (změna možná)

 

Pondělí – výtvarné činnosti

Úterý – hudební, hudebně pohybové, dramatické činnosti

Středa – flétna, jóga pro děti

Čtvrtek – pracovní činnosti

Pátek - tělovýchovné činnosti, jóga

Plán akcí s dětmi v MŠ Příluka na školní rok 2017/18

Září – říjen - plavecký výcvik Polička

Říjen – „uspávání zahrady“, lampionový průvod

Listopad - program Ekocentra Pasíčka

Prosinec - návštěva svatého Mikuláše v MŠ

-       Účast na besedě pro dříve narozené v obci Příluka

-       Akce „pečeme s babičkou“

-       Příprava na předvánoční setkání

Leden – návštěva v ZŠ Cerekvice nad Loučnou (předškolní děti)

Únor – 2. Ples ve školce

Březen – Duben - poznávací pěší výlety s dětmi po okolí, Velikonoce

Duben – čarodějnický den v MŠ

Květen – společná oslava Dne Matek, sportovní den

Červen – indiánský den, výlet MŠ

Červen – spaní předškoláků ve školce, rozloučení s předškoláky.

 

 

Plán společných akcí s rodiči na školní rok 2017/2018

Září – Zahajovací schůzka s rodiči, informace o průběhu školního roku.

Říjen – Pomoc se zazimováním zahrady, lampionová slavnost.

Listopad - Pečení s babičkami.

Prosinec - Předvánoční setkání.

Květen – Den Matek

Červen – Rozloučení s předškoláky

 

 

 

Partneři pro spolupráci: 

Obecní úřad Příluka;

ZŠ Cerekvice nad Loučnou, ZŠ Vidlatá Seč;

PPP Litomyšl – logopedická prevence, školní zralost dětí, speciální pedagogika, dětský klinický psycholog;

Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“;

Plavecký bazén Polička;

Manželé Jasanští - „Muzikohrátky“;

Divadelní uskupení dle nabídky (Honza Popleta, Helemese;..)

MAS – Místní akční skupina mikroregion Litomyšlsko;

MAP - Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl.                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluace

            Je proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, situací i podmínek vzdělávání realizovaných uvnitř mateřské školy, která se odehrává v několika na sebe navazujících a neustále se opakujících fázích:

  • Sběr informací o jevu,
  • analýza informací
  • plán dalšího postupu.

Poznatky získané tímto průběžným vyhodnocováním poskytují zpětnou vazbu o kvalitě práce a pedagogové jich využívají k optimalizaci a zlepšování vzdělávacího procesu i podmínek, za nichž vzdělávání probíhá.

Tento proces je realizován systematicky, podle připraveného plánu, komplexně se zaměřením na oblasti:

 

Ø  Naplňování cílů vzdělávacího programu v porovnání s dokumenty školy.

Ø  Kvalita podmínek vzdělávání v kontextu RVP PV.

Ø  Způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání (integrovaných bloků).

Ø  Práce pedagogů, včetně sebereflexe.

Ø  Výsledky vzdělávání.

 

 

Do hodnocení podmínek vzdělávání jsou zapojeni všichni zaměstnanci školy.

Pedagogická diagnostika je součástí pedagogické evaluace. Prostřednictvím průběžné pedagogické diagnostiky učitelé získávají důležité informace o pokroku dítěte (důležitým ukazatelem jsou klíčové kompetence rozpracované do podoby očekávaných výstupů).

Na základě zjištěných poznatků ředitel školy i učitelé navrhují a provádějí potřebné úpravy vzdělávacích podmínek, projektují vlastní pedagogickou činnost zaměřenou na rozvoj klíčových kompetencí dítěte.

 

Konkrétně je hodnoceno:

Ø  Naplňování cílů vzdělávacího programu s porovnáním s dokumenty školy (soulad RVP PV a ŠVP PV, plnění cílů ŠVP – TVP)

Cíl – zhodnotit soulad RVP a ŠVP,

-       prověřit plnění stanovených cílů a záměrů.

(vzdělávací cíle, vzdělávací nabídku, očekávané výstupy, rizika . Záměr: z hlediska učitelky- posilovat, rozvíjet, pomoci v něčem, vést, umožnit. Cíle: z hlediska dítěte – rozvoj, osvojení, seznamování, posilování, získání,.. Vzdělávací nabídka: konání- rozvíjení, pozorování, vytváření; druhy činností – manipulace, hra, cvičení, poslech, dramatizace. Konkretizované očekávané výstupy: konkrétní způsobilosti a dovednosti, cílené cvičení dovedností).

 

Časový rozvrh – po ukončení realizace daného bloku.

Nástroje – konzultace učitelek, každodenní záznamy do „ knihy příprav“

Kdo – učitelky

 

Evaluace individuálních plánů (jsou-li vypraco

Aktuality z obce

27. října 2017

Výsledky voleb do PČR 2017   Strana Platné...

25. října 2017

  Ve středu 25.10. od 17h bude na zahradě MŠ "Uspávat skřítky" a...

3. října 2017

3. října 2017 navštíví naši obec opět kominík.   Obecní úřad žádá...

1. října 2017

Obec Příuka Vás zve na: posezení či taneček s dechovkou hrát nám bude...

18. září 2017

  18.9. 2017 v 16:00 se v obci Příluka na teplém a zmrzlém kopci a v nemovitostech...
Anketa
Chtěli by jste hlášení místního rozhlasu dostávat formou sms?
Ano.
Ano.
hlasů: 21
Spíše ano.
Spíše ano.
hlasů: 0
Spíše ne.
Spíše ne.
hlasů: 1
Ne.
Ne.
hlasů: 6
Počet hlasujících: 28
Jsem robot:
Napište číslici devět:
Doporučujeme
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 © regrafika ▪ design 2013 © Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti