Obec Příluka

Přejít na obsah
Úřední deska Usnesení ZO Kalendář akcí
Obec Příluka
Obecní úřad
SDH Příluka
Mateřská škola
Kontakt
Obecní úřad Příluka
Příluka čp. 80
PSČ: 539 44
• tel.: 724 781 080
obec@priluka.cz

Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Obsah:

1. Základní ustanovení

2. Provoz a vnitřní režim školy

         Evidence dítěte

         Ukončení předškolního vzdělávání

         Provoz MŠ

         Stravování

         Platby v MŠ

3. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

4. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Podmínky zajištěn bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

5. Závěrečná ustanovení

 

1. Základní ustanovení

            Školní řád Mateřské školy v Příluce upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky; provoz a vnitřní režim školy; podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí a podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí.

Školní řád vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších znění, zejména ze Zákona č. 561/2004Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání.

 

2. Provoz a vnitřní režim školy

 

            Evidence dětí - Při nástupu do Mateřské školy předá zákonný zástupce dítěte

ředitelce mateřské školy Přihlášku dítěte a Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: Jméno a přijetí dítěte, rodné číslo, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, státní občanství, telefonické spojení, jméno a příjmení zákonného zástupce i dalších osob, pověřených vyzvedáváním dítěte.

 

            Zdravotní stav dítěte a potvrzení pravidelného očkování doplní do evidenčního listu dětský lékař a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

            Rodiče nahlásí v mateřské škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefonní číslo, změny zdravotního stavu dítěte,..).

            Informace o dětech jsou využívány pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Ukončení předškolního vzdělávání - Podle zákona č. 561/2004 Sb., §35, může ředitel mateřské školy, po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

a)     dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

b)    zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

c)    ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d)    zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

 

Provoz mateřské školy

Ø  Provozní doba mateřské školy je: od 6.30 do 15.30hodin

Ø  Děti přicházejí do mateřské školy od 6.30 do 8.00 hodin, dojíždějící děti 8.07h(příjezd autobusu), po té je Mateřská škola uzamčena. Dle potřeby lze použít zvonek vedle dveří.

Ø  Dle individuálních potřeb lze domluvit i pozdější příchod dítěte (den předem, telefonicky či SMS).

Ø  Nepřítomnost dítěte rodiče hlásí předem, nepřítomnost z důvodu náhlého onemocnění dítěte nejpozději do 7.30 hodin ráno (stačí SMS p. kuchařce).

Ø  Odchod po obědě je stanoven na dobu 12.00 – 12.30 hodin. Po dohodě lze dítě vyzvednout i v jinou dobu.

Ø  Odchod po odpoledním odpočinku je stanoven na dobu 14.45 – 15.30 hodin.

Ø  Dítě mohou vyzvedávat z MŠ rodiče nebo pověření zástupci na základě sepsané plné moci. Pokud učitelka předá dítě rodičům, zodpovídají oni za bezpečnost  dítěte (společné akce, pobyt na zahradě před odchodem domů,..)

Ø  Rodiče předávají dítě do mateřské školy zdravé. Vyskytne - li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí v mateřské škole. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušení řádu školy.

Ø  Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v mateřské škole (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

Ø  Učitelky zodpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců, až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Předat dítě pověřené osobě může učitelka jen na základě písemného zmocnění.

Ø  Veškeré informace o mimořádných situacích a připravovaných akcích mateřské školy jsou oznamovány v „ informačním notýsku“ a na nástěnce v šatně dětí, na e-stránkách školy.

 

 Organizace provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu

            Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Výsledek dohody oznámí zákonným zástupcům nejméně 2 měsíce předem.

 

Stravování - Děti i zaměstnanci MŠ se stravují ve školní jídelně.

Školní stravování se řídí zákonem č. 107/2005 Sb. O školním stravování ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.137/2004 Sb. O hygienických požadavcích na stravovací služby a předpisy HACCP.

            Přihlášené děti se stravují vždy. Vyjímku mohou rodiče dítěte žádat na základě lékařského vyšetření.

            Při náhlém onemocnění si první den nepřítomnosti dítěte rodiče mohou vyzvednout oběd do vlastních nádob do 12.30 hod ve školní kuchyni. Neodhlášenou stravu je rodič povinen zaplatit.

            Pitný režim je zajištěn po celý den pobytu dítěte v MŠ.

Stravné jsou rodiče i zaměstnanci povinni uhradit do 15. dne měsíce ředitelce MŠ.

 

 

Platby v mateřské škole

            Úplata za předškolní vzdělávání se v MŠ v Příluce, po dohodě se zřizovatelem, neplatí.

 

3. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Děti jsou pedagogy i zaměstnanci školy vedeny k šetrnému zacházení se svěřenými hračkami, školními potřebami a školním majetkem, jsou vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci a požadována oprava či náhrada škody v co nejkratším termínu.

Rodiče jsou povinni v prostorách MŠ zacházet s majetkem školy šetrně, v případě svévolného poškození škodu v plném rozsahu uhradí. Je zakázáno odnášet jakékoliv předměty v majetku školy.

Pedagogické i nepedagogické pracovnice jsou povinny udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy.

 

 

4. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů, jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců upravuje zákon č. 561/2004 Sb., § 21a 22.

 

 Práva zákonných zástupců dětí

- na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,

- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání,

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajícím se podstatných

   záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být

   věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,

 - na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského

   zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.

 

Mezi základní práva zákonných zástupců a jejich dětí, přihlášených k docházce do MŠ v Příluce, patří:

Ø  Volný přístup během celého dne do MŠ, účast na programech třídy.

Ø  Právo být vyslechnut a být respektován.

Ø  Možnost vyjadřovat se k výchovně - vzdělávací práci a programu MŠ.

Ø  Právo na informace o programu MŠ, o prospívání dítěte v zařízení.

Ø  Zaměstnanci MŠ mohou odmítnout požadavky rodičů na přístup k dětem, pokud by byly v rozporu s Úmluvou o právech dítěte.

 

Kriteria přijímání dětí do MŠ v Příluce:

- přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

- přednostně jsou přijímány děti s trvalým místem bydliště.

- přednostně jsou přijímány děti ve věku 3 let.

- Při větším počtu uchazečů rozhodne věkové pořadí dětí (přednostně budou přijímány starší děti před mladšími)

            Mateřská škola příjme pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

 Povinnosti zákonných zástupců dětí

-       zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení,

-       na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,

-       informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

-       dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s  podmínkami stanovenými školním řádem,

-       oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.“

 

 

Základní povinností zákonných zástupců v MŠ Příluka je:

Ø  Omlouvat nepřítomnost dítěte – předem nebo při onemocnění do 7.30 hodin ráno (stačí SMS).

Ø  Sdělit učitelkám telefonické spojení, na kterém je lze, během pobytu dítěte v MŠ, zastihnout.

Ø  Sledovat informace v MŠ na nástěnce či v informačním notýsku, zúčastňovat se akcí pro rodiče pořádaných (rodičovské  schůzky, vystoupení dětí)

Ø  Dodržovat hygienické zásady pobytu dítěte v MŠ:

            - Dítě do MŠ přichází zdravé, bez známek infekce či nachlazení.

            - Rodiče zodpovídají za výměnu prádla dítěte (tepláky, triko, pyžamo, ..)

            - Dítě nesmí nosit do MŠ cenné předměty (řetízky, hodinky, drahé elektronické hračky) či jiné předměty a látky ohrožující zdraví a bezpečnost dětí.

            - Rodiče se při vstupu do MŠ musí přezouvat.

Ø  Dítě si nesmí vyzvedávat osoba pod vlivem alkoholu.

 

Dětí se v MŠ učí chovat podle stanovených pravidel soužití:

 

Ø  Chodit pomalu – běhání ve třídě je nebezpečné (ve třídě pouze při TV).

Ø  Mluvit potichu - zdraví dítěte i ostatních.

Ø  Domlouvat se - o čemkoli, s kýmkoli.

Ø  Omlouvat se, když něco provedu, i nechtíc.

Ø  Mluvit hezky - nepoužívat šeredná slova.

Ø  Vážit si práce ostatních - neničit, nekazit hru druhých.

Ø  Uklízet si po sobě (Co si „vyndám“, to si uklidím).

Ø  Ve školce se máme rádi a jsme všichni kamarádi.

 

 

MŠ dítěti zajišťuje:

Ø  Pitný režim – možnost kdykoli se napít.

Ø  Kdykoli použít toaletu.

Ø  Respektování potřeb dítěte při jídle, dostatek času, nenutí se do jídla.

Ø  Dopomoc při oblékání a hygieně, popř. při jídle.

Ø  Nerušený odpočinek dle potřeby dítěte.

Ø  Možnost kontaktu s kamarády a se sourozenci.

Ø  Oslovování jménem, jak je zvyklé z domova (ne příjmením).

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

Zajištění bezpečnosti dětí při příchodu do budovy školy, při odchodu ze školy. Zajištění bezpečnosti proti vniknutí cizí osoby do budovy školy.

Prevence mimořádných událostí.

 

 

Budova mateřské školy je odemčena od 6.30 hod do 8 hodin ráno. Po příjezdu dojíždějících dětí autobusem je budova MŠ uzamčena.

 

·         Rodiče jsou poučeni na zahajovací třídní schůzce na počátku školního roku, a také na vývěsce v šatně po celý rok, aby své dítě nenechávali samotné v šatně, ale předávali ho osobně do třídy přítomné učitelce (rodiče stvrzují toto poučení podpisem na prezenční listině).

·         Děti jsou seznamovány, průběžně je dětem opakováno a důsledně je po nich vyžadováno dodržovat zákaz odcházení samotných dětí do šatny bez vědomí učitelky.

·         Rodiče jsou písemně na vývěsce v šatně vyzváni, aby si své děti vyzvedávali ve třídě a přítomné učitelce vždy oznámili, že si dítě přebírají. Vyzvedávat dítě smí jen osoby pověřené na základě vyplněného „Zmocnění k odvádění dítěte“ a stvrzené podpisem zákonného zástupce dítěte;

·         Dojíždějícím dětem je zajištěn doprovod od autobusu do budovy MŠ, která je po jejich příchodu uzamčena. Odpoledne je zajištěn doprovod dojíždějících dětí na zastávku, dokud nenastoupí do autobusu. Za vlastní přepravu dětí autobusem písemně přebírají odpovědnost  rodiče dětí.

·         Ke vstupu do budovy pro cizí osoby a návštěvy je určen zvonek vedle dveří. Cizí osoba se může po budově MŠ pohybovat vždy jen s doprovodem zaměstnance MŠ.

 V době pobytu dětí mimo budovu školy zajišťuje uzamčení školy přítomná kuchařka.

 

 

Ø  Za bezpečnost dětí odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dítěte od rodičů, do doby převzetí dítěte rodiči.

Ø  Děti jsou povinny dodržovat bezpečnostní pravidla, se kterými jsou seznamovány na začátku školního roku, průběžně jsou opakovány a uplatňovány.

Ø  MŠ neumožňuje volný přístup do budovy cizím osobám.

Ø  Vstup do MŠ je otevřen od 6.30 – 8 hodin, po té se budova MŠ zamyká.

Ø  V případě úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte. Rodiče jsou vyrozuměny bezodkladně.

            „Školní úraz je definován jako úraz, který se dítěti stal při výchovně            vzdělávací činnosti v prostorách MŠ nebo při akcích konaných MŠ.           Odpovědnost za škodu v případě dětí docházejících do MŠ se řídí          ustanovením občanského zákoníku, zejména § 422. Informace MŠMT            ve věci odpovědnosti (č.j.11037/2007 – 22,23 ze dne 22.5.2007) je            v souladu se stanoviskem pojišťoven, a zní: „Kdo je povinen vykonávat    dohled, zprostí se odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled        nezanedbal“.

Ø  Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je v MŠ: odpovídají za to, co mají děti v šatnách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah poliček a skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, tvrdé bonbony,..).

Ø  V případě konání akce, jejíž pořádání není v přímé souvislosti s činností MŠ (je tedy dobrovolná a účast na ní je dána přítomností rodičů či jiného zákonného zástupce, kteří za dítě plně zodpovídají), za bezpečnost dítěte, které dosud nebylo předáno rodičům, zodpovídá pracovník školy, který byl dohledem pověřen. Po vyzvednutí dítěte rodiči MŠ již nenese odpovědnost za případný úraz z pohledu vyhl. č. 64/2005 Sb. (Úrazy dětí, mládeže a studentů). V průběhu akce mají všichni účastníci povinnost dodržovat všechny zásady pro zajištění bezpečnosti, zejména:

 

·         Přihodí-li se někomu úraz, mají všichni možnost si vyžádat první pomoc              u zaměstnanců MŠ.

·         Jedná-li se o akci, kde děti plní úkoly na stanovištích, jsou rodiče i děti                 seznámeni s požadavky a pravidly hry. Bezpečnost účastníků zajišťuje             pověřená osoba.

·         Je-li součástí akce i táborový oheň, je před vlastním zapálením ohně        stanovena osoba, která bude přikládat a zajišťovat dohled nad    ohništěm až do úplného uhašení.

·         Koná-li se akce na zahradě MŠ, jsou rodiče seznámeni se zákazem                    používání herních prvků.

 

 

Ø  Do MŠ chodí děti zdravé. Nedoléčené dítě, přijímající léky na doléčení, se nepřijímá. Vyjímku tvoří léky, které neléčí akutní onemocnění, potvrzené lékařskou zprávou (popis zdravotního stavu a podrobnosti o podávání léku).

Kašel, přetrvávající rýma, bolest břicha, zvracení, průjem, zánět spojivek a podobné znaky jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá zvýšenou teplotu!

Ø  MŠ nemá možnosti organizační ani provozní, aby zajistila izolaci dítěte od kolektivu a péči o nemocné dítě. Proto v případě zjištění příznaků nemoci budou ihned informováni rodiče a bude požadováno vyzvednutí dítěte z MŠ.

Ø  Rodiče jsou povinni informovat MŠ o skutečnostech, týkajících se zdravotního stavu dítěte, které se udály mimo MŠ (mdloby, nevolnost, úraz)

Ø  Vyskytne-li se v rodině nebo v nejbližším okolí infekční onemocnění, ohlásí to zákonný zástupce dítěte MŠ. Po nemoci infekčního charakteru vyplní rodiče „Prohlášení o bezinfekčnosti.“

Ø  Při výskytu infekčního onemocnění v MŠ, včetně vši dětské, jsou zákonní zástupci dětí neprodleně informováni. Zbavit děti vší je povinnost rodičů. Při hromadném výskytu je informovaný příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice).

Ø  Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, déšť, mráz).

 

Prevence mimořádných událostí

Dle kalendáře jsou v MŠ prováděny pravidelné revize elektrického zařízení, elektrických spotřebičů a hromosvodů, revize hasicích přístrojů a hydrantů, revize komínů a spalinových cest, odborná prohlídka kotelny. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně proškoleni BOZP a PO, topiči absolvují školení topičů. Jsou vypracovány dokumentace: „Plán opatření školy při vzniku mimořádné události a při vyhlášení krizového stavu“; „Požární poplachové směrnice“; „Traumatologický plán se zásadami první pomoci“.

Děti jsou seznamovány s možností vzniku mimořádných událostí spojených s nebezpečím, je s nimi nacvičována evakuace.

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí.

Šikana - Definice šikany – za šikanování je považováno, když jedno či více dětí úmyslně a opakovaně ubližuje druhému. Šikana není jednorázový konflikt.

Řešení šikany se řídí Metodickým pokynem MŠMT k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č.j.1451/2000-51 a metodický pokyn č.j. 2129/2010-28. Z hlediska trestního zákona může šikanování žáků naplňovat skutkovou podstatu trestných činů vydírání, omezování osobní svobody.

            Každý, komu bude znám případ šikanování a nepřijme v tomto ohledu žádné opatření, se vystavuje riziku trestního postihu pro neoznámení, popř. pro nepřekažení trestného činu.

Pokud rodiče informují MŠ o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření záležitosti zodpovědná ředitelka MŠ. Při nápravě šikany je potřebná spolupráce rodičů a učitelů. Při jednání s rodiči dbají učitelky na taktní přístup a zejména na zachování důvěrnosti informací.

Prevence šikany – učitelky ve své činnosti s dětmi důsledně uplatňují zásady výchovy k toleranci, vzájemnému soužití lidí různých národností, náboženství, kultur a respektování jednotlivých etnických menšin.

Minimální preventivní program MŠ Příluka

Základním prvkem ochrany před společensky nežádoucími jevy je preventivní působení v mateřské škole. Výchovu ke zdravému způsobu života – tělesnému, duševnímu i sociálnímu – zahrnuje Školní vzdělávací program (ŠVP) MŠ Příluka, vypracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu (RVP PV) vydaného MŠMT podle kterého jsou děti v MŠ vzdělávány. Osobní zkušenost a prožitek dítěte dávají vznik základním kompetencím, které mají děti v oblasti zdravého životního stylu a prevence získat. Základní kompetence jsou utvářeny jako znalosti, dovednosti a postoje. Patří sem zejména:

Ø  Vědět a znát, co dítěti pomáhá být zdravé a v bezpečí, co mu škodí, znát důsledky používání některých látek pro zdraví.

Ø  Rozumět tomu, že způsob života má vliv na lidské zdraví.

Ø  Zajímat se o udržování svého těla ve zdraví, chápat, že zdraví se musí chránit.

Ø  Napomáhat vlastnímu zdraví aktivním pohybem a zdravými životními návyky (výživa, životospráva).

Ø  Mít představu o pojmu závislost, o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka (cigarety, alkohol, drogy, zneužívání léků).

Ø  Vědět, že kontakty s některými lidmi mohou být nebezpečné.

Ø  Znát pravidla soužití ve skupině.

Ø  Hodnotit své chování i chování druhých, rozlišit vhodné x nevhodné chování.

Ø  Mít svůj názor a umět si ho obhájit.

Ø  Přijímat autoritu.

Ø  Vnímat lidi s jejich odlišnostmi povahovými, tělesnými, rasovými, kulturními jako přirozený stav.

Ø  Aktivně přistupovat k problémům, řešit je.

Ø  Vědět, že je vždy více způsobů a možností řešení konfliktů.

Ø  Kontrolovat extrémní projevy svých emocí a nálad.

Ø  Přizpůsobit své chování sociálnímu prostředí, uvědomovat si sociální role.

Ø  Spoluvytvářet prostředí pohody ve svém okolí.

 

Faktory ovlivňující chování dítěte:

Ø  Adaptace dětí po příchodu do MŠ – Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí, pobyt rodiče s dítětem ve třídě je vítán, pomáhá k postupnému osamostatňování dítěte.

Začlenění „nových“ dětí do kolektivu probíhá citlivě, dítě je seznámeno s dětmi, s učitelkami i s prostředím, ve kterém se bude pohybovat společně s rodiči (s maminkou). Každý rodič se může přesvědčit, že se jeho dítě v pořádku zapojuje do her a činností. Plačící děti mohou maminky doprovázet do třídy, mohou být přítomny ve výuce. Každé dítě od začátku ví, ke komu se obrátit o pomoc, o radu, kdo mu pomůže, bude mu naslouchat.

 

Ø  Společně dohodnutá pravidla vzájemného soužití – od prvních dnů školního roku jsou společně s dětmi tvořena pravidla společného soužití ve třídě, obrazové ztvárnění pravidel máme po celý rok na nástěnce. Tato pravidla jsou připomínána a jejich dodržování je vyžadováno vždy, když jsou překročena. Patří sem zejména: Ve třídě chodíme pomalu; mluvíme potichu; domlouváme se a omlouváme se(i když uděláme něco nechtíc); neničíme hru a práci ostatních; mluvíme slušně, nepoužíváme hrubá slova.

 

Ø  Věkově smíšená skupina dětí v jedné třídě: heterogenní skupina dětí je přirozenější a lépe odráží přirozené společenské prostředí. Děti se učí být k sobě ohleduplnější, učí se spolupracovat a vzájemně si pomáhat, naslouchat si. Starší děti se učí být samostatnější, odpovědnější, mladší děti napodobují starší, učí se komunikovat.

 

Ø  Psychosociální podmínky

Snahou všech zaměstnanců MŠ je vytvářet bezpečné klima na základě vzájemné důvěry, úcty a empatie, diskrétnosti, solidarity a spolupráce.Nezbytné je uspokojování základních psychických potřeb – patří sem stálost, řád, smysl, možnost volby a svoboda. V denním režimu je zajištěn pravidelní rytmus a řád, který je přizpůsobován aktuální situaci a individuálním potřebám.Učitelky pracují s nabídkou, ze které si děti „mohou vybrat“ – důležitá je motivace a citlivé usměrňování dětí. Učitelky se snaží o pozitivní hodnocení, optimismus.

Všechny děti mají rovnocenné postavení. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená (nezbytná míra omezení vyplývá z nutnosti dodržování zásad chování a řádu MŠ).

Pobyt v MŠ je pro děti pobytem v přátelském prostředí mezi kamarády, kde jsou uplatňovány principy slušného chování, učitelky respektují individuální potřeby dětí a napomáhají k jejich uspokojování.

 

Ø  Životospráva

Dětem je podávána plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů.

Mezi jednotlivými podávanými jídly je dodržován vhodný interval (3h). Pitný režim je zabezpečen dostatkem tekutin během dne – čaj, minerální voda, šťáva, džus,…

Děti nejsou nuceny do jídla, je využívána vhodná motivace (soutěž Jedlík, rozdělení porce na menší hromádky, pomoc s rozkrojením velkých soust…).

Každodenně jsou děti venku, činnosti jsou přizpůsobeny počasí (vyjímku tvoří jen mráz pod -10°C, silný vítr a déšť).

Děti mají dostatek volného pohybu v interiéru školy a na zahradě.

Je respektována výkonnostní křivka dne, individuální potřeby aktivity a odpočinku (dětem, které odpoledne nespí, je nabídnut klidný program – malování, prohlížení knih, doplňování do pracovních a didaktických listů, stavění ze stavebnic).

 

Ø  Rodinná výchova tvoří základ, na kterém škola staví. Vstřícný postoj rodičů, jejich zájem podporuje zdravý rozvoj dítěte, předává vzorce chování. Naší snahou je dobrá spolupráce s rodiči, v každodenním kontaktu s rodiči se snažíme rizikové prvky chování eliminovat, řešit vzniklé problémy včas.

 

5. Závěrečná ustanovení

Ø  Zákonní zástupci dětí i zaměstnanci MŠ jsou povinni se řídit tímto Školním řádem a důsledně ho dodržovat.

Ø  Řád stanovuje pravidla pro vzájemné porozumění s jasně stanovenými pravidly soužití tak, aby děti vyrůstaly ve zdravém prostředí.

Ø  Porušování tohoto řádu ze strany zákonných zástupců může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.

 

V Příluce, dne 1.9.2013

Markéta Boštíková, DiS., ředitelka MŠ Příluka

Aktualizace k 1.9.2015

 

Aktuality z obce

13. května 2017

Obec Příluka pro Vás připravila přehledný kalendář který ukazuje volné/rezervované...

10. prosince 2016

Dne 10.12. pořádala obec posezení s dříve narozenými. Na zdařilé akci proběhlo...

5. prosince 2016

Mikuláš a anděl s čerty v...

27. listopadu 2016

  Obec Příluka Vás zve na: rozsvícení vánočního stromku   v...

20. listopadu 2016

HC Příluka - Vidlatá Seč v 9:15 h.  Zimní stadion...
Anketa
Chtěli by jste hlášení místního rozhlasu dostávat formou sms?
Ano.
Ano.
hlasů: 17
Spíše ano.
Spíše ano.
hlasů: 0
Spíše ne.
Spíše ne.
hlasů: 1
Ne.
Ne.
hlasů: 2
Počet hlasujících: 20
Jsem robot:
Napište číslici devět:
Doporučujeme
Počasí
Redakční systém MaRS 2.2 © regrafika ▪ design 2013 © Studio DAMI ▪ Prohlášení o přístupnosti